Dofinansowanie kosztów kształcenia pracowników młodocianych

Zgodnie z art. 70, 70b ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t.j. Dz. U. Nr 256, poz. 2572 z 2004 roku z późn. zm. ) pracodawcom, którzy zawarli z młodocianymi pracownikami umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego oraz spełniają warunki określone w/w ustawą, przysługuje dofinansowanie kosztów kształcenia pracownika młodocianego.

Dofinansowanie jest przyznawane na wniosek pracodawcy złożony w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu.
Dofinansowanie przyznaje wójt gminy właściwy ze względu na miejscer zamieszkania młodocianego pracownika ,w  drodze decyzji administracyjnej .


Formy przygotowania zawodowego :

1.Nauka zawodu trwająca 36 lub 24 miesiące.

2.Przygotowanie do wykonywania określonej pracy.


Wysokość kwoty dofinansowania kosztów kształcenia jednego młodocianego pracownika wynosi :

1) w przypadku nauki zawodu do 8081,00 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy , jeśli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania wypłacana jest w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia ;

2) w przypadku przyuczenia do wykonywania określonej pracy - do 254,00  zł za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Kwoty dofinansowania określone wyżej podlegają waloryzacji wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem, jeżeli ten wskaźnik w roku kalendarzowym poprzedzającym rok, w którym następuje wypłata dofinansowania, wynosi co najmniej 105%.


Do wniosku należy dołączyć kopie:
1) dokumentów potwierdzających spełnienie warunku, o którym mowa w art. 70b ust. 1 pkt 1;

2) umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego;

3) dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu, o którym mowa w art. 70b ust. 1 pkt 2, albo zaświadczenie potwierdzające zdanie tego egzaminu.


Wniosek należy złożyć w Gminnym Zespole Oświaty w Małej Wsi   w pokoju nr 15 w godzinach 7.00.-15.00


Załączniki :

Wniosek .doc

Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis _2014.pdf  .

wiadczenie_o_otrzymywaniu_lub_nie_otrzymywaniu_pomocy_de_minimis.rtf  .

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Nowatkiewicz Jadwiga
  • Data udostępnienia w BIP: 2014-11-17 10:31:51
  • Informacja zaktualizowana przez: Nowatkiewicz Jadwiga
  • Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-17 12:58:14
  • Liczba odsłon: 6292
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7143302]

przewiń do góry