Mała Wieś, dn. 19.02.2014r.

OŚ. 6220/5/14

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  w związku z art. 73 ust. 1, art.  74 ust. 3   ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 poz.1235 z późn. zm.)

zawiadamia się

  na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku, ul. Bielska 59, 09-400 Płock została  wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa – modernizacja drogi powiatowej nr 2948 W Dzierżanowo – Gromice – Mąkolin - Rogowo”

 

Zawiadomienie powyższe uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości. Strony mogą  zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Mała Wieś, ul. Kochanowskiego 1, w pokoju nr 2  w godzinach pracy Urzędu.

 

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. z 2013, poz. 1235 z późn. zm./ w przypadku jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a. przewidujący powiadomienie stron o czynnościach organów administracji państwowej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

 

Informuje się  strony tego postępowania o wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego uprawnieniach do czynnego udziału w postępowaniu w każdym jego stadium i wypowiadania się co do zebranej dokumentacji w sprawie.    

 

 

       

Otrzymują:

1.Strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA

2. a/a.