Monika Stypułkowska

Skarbnik Gminy


Telefon 24 269 79 71

E-Mail   mstypulkowska@malawies.pl

 

Skarbnikowi podlega bezpośrednio Referat Planowania i Finansów.
Do zadań Skarbnika należy:
a. realizacja budżetu Gminy w zakresie finansowo - księgowym,
b. przekazywanie komórkom organizacyjnym Urzędu i gminnym jednostkom organizacyjnym wytycznych do opracowania niezbędnych informacji związanych z projektem budżetu,
c. przygotowanie projektu budżetu Gminy,
d. dokonywanie analizy budżetu i przekazywanie Wójtowi informacji o jej wynikach,
e. wstępna i bieżąca kontrola legalności dokumentów dotyczących wykonania budżetu oraz kontrasygnata czynności prawnych powodujących powstanie zobowiązań pieniężnych,
f. opiniowanie decyzji wywołujących skutki finansowe dla budżetu,
g. opracowywanie przepisów wewnętrznych dotyczących gospodarki finansowej oraz instrukcji obiegu dokumentów finansowo -  księgowych,
h. nadzór nad prowadzeniem księgowości i ewidencji majątku komunalnego,
i. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Najwyższą Izbą Kontroli, Urzędem Skarbowym, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, bankami i innymi instytucjami.