Gminny Zespół Oświaty w Małej Wsi  informuje , że rozpoczyna  realizację Rządowego Programu pomocy uczniom w 2015 r.- ,,Wyprawka Szkolna”.

 Zgodnie z Zarządzeniem Nr 81/66/2015 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 6 sierpnia 2015 roku  w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie  pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” , w  szkołach funkcjonujących na terenie Gminy Mała Wieś wnioski o udzielenie pomocy można składać  w terminie do dnia 15 września 2015 r. 

W roku szkolnym 2015/2016 pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego,   w tym specjalnego -dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania skierowana zostaje do:

 • uczniów klasy III szkoły podstawowej,

Ponadto, pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także:

 • uczniów słabowidzących,
 • niesłyszących,
 • słabosłyszących,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 • z niepełnosprawnością ruchową (w tym z afazją),
 • z autyzmem (w tym z zespołem Aspergera), 
 • z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego , o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia  7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz.U. Nr 256 , poz. 2572  z 2004 roku  z zm.) uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży:

-szkół podstawowych (z wyjątkiem klas I,II i IV);
- gimnazjów (z wyjątkiem klasy I);

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży:
1. szkół podstawowych (z wyjątkiem klasy IV),
2. gimnazjów (z wyjątkiem klasy I),
dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy o systemie oświaty  (materiał edukacyjny - materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną).

Pomoc w formie dofinansowania do zakupu podręczników przeznaczona jest dla:

 • uczniów pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1  ustawy z 28 listopada 2003 r.  o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2015.poz.114), tj. 574 zł  netto na jedną osobę w rodzinie;
 • uczniów pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, o którym mowa w art. 5 ust. 1  ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, w przypadkach określonych w art. 7  ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2015.163), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, uwzględniającej lokalne warunki ekonomiczne i społeczne.
  Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc, zgodnie z powyższym kryterium, nie może przekroczyć w danej gminie 5% ogólnej liczby uczniów klasy III szkoły podstawowej.
 • uczniów niepełnosprawnych uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży bez względu na kryterium dochodowe;  podstawą do skorzystania z pomocy jest orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b  ust. 3 ustawy o systemie oświaty.

SZKOŁA PODSTAWOWA    UCZNIOWIE KLAS III

        1.MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, składa się do dyrektora szkoły znajdującej się na terenie Gminy Mała Wieś , do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.

Wniosek składa się w terminie do 15 września 2015r .

Do wniosku należy załączyć, w zależności od sytuacji zaświadczenie (bądź kserokopie decyzji) o korzystaniu z zasiłku rodzinnego lub zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami, a w wyjątkowych sytuacjach oświadczenie o wysokości dochodów, a w przypadku ucznia, którego rodzina nie spełnia kryterium dochodowego, lecz znajduje się w trudnej sytuacji życiowej uzasadnienie wniosku .

 1. KTO MOŻE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Pomoc udzielana jest na wniosek rodziców ucznia, prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych.

 1. KRYTERIA PRZYZNAWANIA POMOCY

Pomoc w formie dofinansowania na zakup podręczników będzie przysługiwać:

 1. uczniom pochodzącym z rodzin spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 5 ust.1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 114), tj. 574 zł na osobę w rodzinie;
 2. uczniom pochodzącym z rodzin niespełniających ww. kryterium dochodowego, w przypadkach określonych w art. 7 (np. bezrobocia, niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych, przemocy w rodzinie, alkoholizmu lub narkomanii, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej) ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zmianami), na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń;

Do wniosku o dofinansowanie zakupu podręczników w przypadku uczniów, którzy pochodzą z rodzin spełniających kryterium dochodowe należy dołączyć:

 • w przypadku korzystania ze świadczeń rodzinnych lub świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami wystarczy przedstawić zaświadczenie (bądź kserokopię decyzji) o pobieraniu świadczenia,

lub

 • rodziny, które do tej pory nie korzystały z tej formy pomocy mogą w najbliższych miesiącach (lipiec, sierpień) złożyć w gminie (właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie) wniosek o to świadczenie,

lub

 •  tylko w wyjątkowych sytuacjach dołączyć do wniosku zaświadczenie (z Urzędu Skarbowego) o wysokości dochodów osiąganych przez członków rodziny w roku 2013 wraz z zaistniałymi zmianami do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie do zakupu podręczników oraz inne dokumenty wskazane w  Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2013 r., poz. 3),
 • a w wyjątkowych i uzasadnionych przypadkach zamiast zaświadczenia może być dołączone oświadczenie o wysokości dochodów.

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w przypadku uczniów, pochodzących z rodzin niespełniających kryterium dochodowego, musi zawierać uzasadnienie wniosku - zawierające wskazanie przypadku określonego w art.  7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r., poz. 182 ze zmianami). W tym przypadku nie sprawdzamy i wnioskodawca nie przedstawia dokumentacji związanej z dochodem rodziny.

 1. WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA

Dofinansowanie zakupu podręczników w roku 2015 r. będzie wynosić do 225,00 zł.

 1. ROZLICZENIE ZAKUPU

Zwrot kosztów zakupu podręczników następuje po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu.

Dowodem zakupu jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica, prawnego opiekuna, rodzica zastępczego, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie podręczników. Do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w roku 2015 „Wyprawka szkolna”.

            W przypadku  zbiorowego zakupu podręczników zwrot kosztów następuje po okazaniu dowodu zakupu zawierającego następujące informacje:

 1. imię i nazwisko ucznia,
 2. klasa do której uczeń będzie uczęszczała w roku szkolnym 2015/2016,
 3. adres szkoły,
 4. wykaz zakupionych podręczników,
 5. kwota zakupu,
 6. data zakupu,
 7. czytelny podpis podmiotu dokonującego zakupu.

UCZNIOWIE POSIADAJĄCY ORZECZENIE O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO

 1. KTO KORZYSTA Z DOFINANSOWANIA

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, jest udzielana uczniom:

 1. słabowidzących,
 2. niesłyszących,
 3. słabosłyszących,
 4. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej

Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym realizują odrębną podstawę programową kształcenia ogólnego, do której nie opracowuje się odrębnych podręczników, ze względu na specyficzny charakter ich edukacji oraz indywidualny poziom rozwoju i tempa przyswajania wiedzy. Nauczyciele realizując treści określone w podstawie programowej kształcenia ogólnego mogą korzystać z podręczników do kształcenia ogólnego dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, oraz z materiałów edukacyjnych, dostępnych na rynku.

Rozporządzenie określa górną granicę kwoty udzielonej w ramach programu pomocy dla poszczególnych grup uczniów. Zróżnicowanie wartości kwot dofinansowania wynika z analizy cen kompletu podręczników dostępnych na rynku dla poszczególnych klas i ich wzrostu na kolejnych etapach edukacyjnych.

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych*.

Wyżej wymienieni uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do klasy I i II szkoły podstawowej, mają prawo do otrzymania pomocy w formie pełnego dofinansowania do zakupu materiałów edukacyjnych, w przypadku gdy nie korzystają z podręcznika zapewnionego przez Ministra - „Nasz Elementarz” lub „Nasza szkoła”

 1. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA WNIOSKU

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników składa się do dyrektora szkoły znajdującej się na terenie Gminy Mała Wieś , do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.