Interpelacje i zapytania radnych
 
Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym , która w art. 24 ust. 3 – 7 stanowi, że:

3.  W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta.
4.  Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.
5.  Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.
6.  Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.
7.  Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.
 

Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi:
   
 
  VIII kadencja Rady Gminy Mała Wieś w latach 2018 - 2023.
 
 
Interpelacja Nr 1/2021
 
Interpelacja radnego Piotra Wiktora Szmulewicz złożona na sesji Rady Gminy Mała Wieś dnia 13 maja 2020r. 
 
Interpelacja nr 1/2020
Odpowiedź na interpelację radnego Krzysztofa Mirosława Dębskiego z dnia 13.03.2020 r.
 
 
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Nowakowska Krystyna
  • Data udostępnienia w BIP: 2020-03-20 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2022-06-21 14:40:16
  • Liczba odsłon: 1762
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7127072]

przewiń do góry