R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś


P R O T O K Ó Ł Nr V/2003

z Sesji Rady Gminy Mała Wieś

odbytej w dniu 25 kwietnia 2003 roku
M a ł a W i e ś - k w i e c i e ń - 2003P R O T O K Ó Ł Nr V/2003

z Sesji Rady Gminy Mała Wieś odbytej w dniu 25 kwietnia 2003 roku.
Na ogólną liczbę 15 radnych udział wzięło 13 radnych .
Nieobecni usprawiedliwieni
1. Janczarek Jerzy
2. Michalczewska Anna


Do pkt. 1 porządku obrad

Pan Ryszard Gankowski Przewodniczący Rady Gminy powitał radnych , sołtysów , kierowników jednostek podległych , kierowników zakładów pracy , pracowników administracji i wszystkich przybyłych na Sesję Rady Gminy. Przewodniczący na podstawie listy obecności stwierdził kworum , rada może obradować i podejmować uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy powitał przybyłych na Sesję przedstawicieli Bałtyckiego Instytutu Gmin z Gdańska , którzy opracowali Strategię Rozwoju Gminy. Przewodniczący poprosił przybyłych o przedstawienie i przybliżenie zebranym celu opracowania Strategii , uchwała w tej sprawie jest w porządku obrad.
Pan Michał Górski i Janusz Barchański autorzy Strategii przedstawili zebranym cel opracowania tej strategii – niniejsze opracowanie powstało na podstawie wyników prac seminarium diagnostyczno – projektowego nt „Strategia Rozwoju Gminy Mała Wieś do 2020 roku „ prowadzonego przez Fundację PGP – Bałtycki Instytut Gmin z Gdańska , które odbyło się we wrześniu 2002 roku we Małej Wsi.
W oparciu o wnioski wypracowane na seminarium , głównym celem strategii jest :
I. Wzrost poziomu życia mieszkańców Gminy Mała Wieś do średniego poziomu w województwie między innymi poprzez :
- opracowanie nowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy,
- zwiększenie zakresu usług specjalistycznych służby zdrowia,
- rozwój bazy oświatowej
- rozwój budownictwa komunalnego
- zwalczanie bezrobocia
- wykorzystanie możliwości akwizycji zewnętrznych środków fiansowych
II. Stymulowanie procesów adaptacyjnych w rolnictwie , poprzez
- tworzenie warunków dla rozwoju gospodarstw specjalistycznych i drobnotowarowych
- stworzenie dogodnych warunków dla przetwórstwa rolno – spożywczego na tereni gminy
- współdziałanie z instytucjami regionalnymi i ponadregionalnymi w zakresie rozwoju rolnictwa

III . Rozwój turystyki i rekreacji uwzgledniający zasady rozwoju zrównoważonego , poprzez
- opracowanie lokalnej AGENDY 21
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci ,
- opracowanie koncepcji rozwoju turystyki
- utworzenie centrów usług turystycznych nad Wisłą
- wykorzystanie zabytkowych dworków i parków w gminie
- rozwój bazy noclegowej i gastronomicznej w gminie

IV. Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości na terenie gminy , poprzez :
- opracowanie gminnego programu rozwoju małej i średniej przedsiębiorczości
- zagospodarowanie gospodarcze wzdłuż trasy Warszawa – Płock /hotelarstwo , gastronomia itp./
- uzbrojenie terenów inwestycyjnych,
- opracowanie strategii gospodarczej gminy dla pozyskiwania inwestorów

V. Budowa i modernizacja infrastruktury technicznej poprzez
- budowa i rozbudowa dróg gminnych
- budowa parkingów przy istniejących drogach przelotowych
- dokończenie budowy sieci kanalizacyjnej wraz z oczyszczalnią ścieków
- wdrożenie budowy domowych oczyszczalni ścieków
- utrzymanie wałów ochronnych i koryta Wisły w należytym stanie

VI. Rozwój osadnictwa wraz z budowaniem społeczeństwa obywatelskiego , poprzez :
- podniesienie samoświadomości i aktywności społecznej mieszkańców
- inicjowanie powstawania organizacji pozarządowych,
- utworzenie programu osadnictwa na terenie gminy
- promocja możliwości osadnictwa w gminie
- przybliżenie mieszkańcom historii , bogactwa zabytków mających swoje źródła w gminie.

Wizja Gminy Mała Wieś w 2020 roku
- wzrost mieszkańców gminy do około 7,5 tys , głownie poprzez migrację z miasta na wieś ,
- polepszenie stanu środowiska przyrodniczego
- obniżenie poziomu gospodarstw rolnych do 50% , funkcjonować będzie niewielka liczba gospodarstw o powierzchni około 100 ha .
- nastąpi poprawa sieci szkolnej z jednoczesną rozbudową i dofinansowanie sieci szkolnej
- nastąpi polepszenie usług kulturalnych
- pozyskanie wielu ofert dla młodzieży ,
- pozyskanie środków z Unii Europejskiej
- zwiększenie dochodów gminy ,
Na zakończenie Autorzy Strategii powiedzieli , że misją gminy Mała Wieś jest : Kreowanie wysokiego poziomu życia mieszkańców w oparciu o zasoby przyrodniczo – geograficzne i aktywność społeczeństwa poprzez rozwój turystyki , rolnictwa i przedsiębiorczości.
Ponadto Strategia Rozwoju Gminy odpowiada zapisom strategii rozwoju województwa mazowieckiego i powiatu płockiego.
Autorzy strategii poprosili zebranych o ewentualne uwagi i zapytania dotyczące opracowanej strategii.
Pani Alicja Fabianowicz sołtys wsi Węgrzynowo – nie widzi tu żadnej szansy dla turystyki na terenach nadwiślańskich , ewentualnie tylko jest szansa dla małych i dużych przedsiębiorstw , a likwidacja 50% gospodarstw zwiększy bezrobocie.
Wójt Gminy powiedział ,że faktycznie walory turystyczne i agroturystyczne dotyczące części gminy nie są wyjątkowe , Mała Wieś nie ma naturalnych walorów turystycznych na których można zbudować gospodarstwa turystyczne. Wójt powiedział , że opracowany dokument strategii był korygowany i jest przedstawiony po poprawkach , strategia rozwoju gminy jest niezbędna do pozyskiwania środków finansowych z funduszu SAPARD. Uchwała w tej sprawie jest w programie obrad i będzie poddana pod głosowanie.
Radny Pan Krzysztof Dębski powiedział ,że jest opracowany dokument – spojrzenie z zewnątrz jest potrzebne , musimy promować gminę , a pieniądze z zewnątrz są potrzebne. Najpierw trzeba zainwestować , a następnie zarabiać.
Więcej uwag do przedstawionej strategii rozwoju gminy nie było , Przewodniczący Rady Gminy podziękował autorom strategii za przedstawienie jej celu i wizji , powiedział również że uchwała w tej sprawie będzie podjęta zgodnie z programem obrad.


Do pkt. 2 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski zaproponował wprowadzenie do porządku dwóch punktów tj podjęcie uchwały w sprawie pokrycia wydatków z nadwyżki wolnych środków budżetowych 2002 r oraz uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze – uchwała ta nie została podjęta na poprzedniej Sesji , po naniesionych poprawkach zostaje przedstawiona na te Sesji.
Radni jednogłośnie przychylili się do powyższej zmiany , w wyniku głosowania /13 za / porządek obrad został przyjety i przedstawiał się następująco :
1. Otwarcie Sesji
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji
3. Przyjęcie protokółu z Sesji poprzedniej
4. Interpelacje i zapytania
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mała Wieś za 2002 r.
7. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Mała Wieś za 2002 r
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia wydatków z nadwyżki wolnych środków budżetowych 2002 r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nadania imienia Gimnazjum w Małej Wsi
11. Podjęcie uchwały w sprawie aktu o utworzeniu Gminnej Biblioteki Publicznej i nadania jej Statutu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji lokalizacji funkcji mieszkalno – usługowej.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany nieruchomości rolnej stanowiącej własność Gminy Mała Wieś, położonej w obrębie Mała Wieś, gm. Mała Wieś na działkę pod przyszłą żwirownię, położoną w obrębie Borzeń, gm. Mała Wieś, stanowiącą własność Państwa Śmigielskich Czesława i Barbary, zam. Orszymowo, gm. Mała Wieś, pow. Płocki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie Strategii Rozwoju Gminy Mała Wieś do roku 2020
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze.
16. Sprawy różne.
17. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
18. Zamknięcie obrad.

Do pkt. 3 porządku obrad

Protokół z sesji poprzedniej został wyłożony do wglądu, uwag do protokółu nie było, w wyniku głosowania / 13 za / protokół został przyjęty bez zmian.

Do pkt. 4 porządku obrad
Do w/w pkt nie było żadnych spraw .
Do pkt. 5 porządku obrad

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał oraz wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym tj od 28 marca 2003 roku do 25 kwietnia 2003 roku.
Wydano następujące zarządzenia Wójta :
1. W sprawie powołania Gminnego Zespołu Reagowania Kryzysowego
2. W sprawie zmian w budżecie gminy – zwiększenie planu wydatków o dotacje celowe , zasiłki i pomoc w naturze
3. W sprawie powołania pełnomocnika ds. informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Mała Wieś – Pana Mirosława Banacha
4. W sprawie wyznaczenia Kierownika Kancelarii Tajnej w Urzędzie Gminy – Panią Krystynę Nowakowską.
5. W sprawie planu ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Gminy Mała Wieś.
6. W sprawie powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie :
- Alina Walter
- Mirosław Banach
- Teresa Budek
- Wanda Rębiewska
7. W sprawie wprowadzenia Gminnej Instrukcji Postępowania w przypadku zagrożenia bioterrorystycznego oraz powołania Gminnego Zespołu Antykryzysowego i nadania mu regulaminu.
8. W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu nieograniczonego na wykonanie projektów budowlano – wykonawczych i zadań sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach :
- Arciszewo Stare i Nowe
- Zakrzewo
- Podgórze

9. W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejsze oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „ Wykonanie nawierzchni asfaltowej / warstwy ścieralnej/ na drodze gminnej Liwin -Święcice.
10. W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie modernizacji nawierzchni ul. Mickiewicza .
11. W sprawie zasad konstruowania rocznych planów dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli , szczególnych kryteriów i trybu przyznawania dofinansowania , ustalania corocznej maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli.

Wójt poinformował zebranych , że przy wykonaniu asfaltu na ul. Mickiewicza przy oszczędnościach będzie możliwe wykonanie asfaltu przy ul. Jagiełły tj ulicy przy boisku szkolnym. Zadanie to będzie wykonane do 23 maja br , natomiast położenie warstwy ścieralnej na drodze Liwin – Święcice wykonane będzie do 16 maja br.

Do pkt. 6 porządku obrad

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mała Wieś za 2002 rok. Głos w tej sprawie zabrał Wójt Gminy , przybliżył zebranym szczególnie sołtysom informację z dochodów i wydatków w budżecie gminy, zadań inwestycyjnych oraz jakie zadłużenie posiada gmina z tytułu zaciągniętych kredytów.
Uwag do przedłożonego sprawozdania nie było zostało przyjęte przez radnych jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Do pkt. 7 porządku obrad

Przewodniczący rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił radnym Uchwałę Komisji Orzekającej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku wyrażającą opinię pozytywną na temat przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mała Wieś za 2002 rok oraz uchwałę wyrażającą opinię o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Mała Wieś wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mała Wieś.
Głos w tej sprawie zabrał Pan Alfred Szymczak Przewodniczący Komisji rewizyjnej , który odczytał wniosek Komisji o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Mała Wieś z tytułu wykonania budżetu za 2002 rok.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski w oparciu o wniosek Komisji Rewizyjnej jak również o uchwały Składu Orzekającego RIO w Warszawie Zespół w Płocku przedstawił Radzie Gminy projekt uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mała Wieś za 2002 rok.
W wyniku głosowania jawnego, w którym wzięło udział 13 radnych obecnych na sesji Rady Gminy na ogólna liczbę 15 radnych – 13 radnych głosowało za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Mała Wieś za 2002 rok. W związku z powyższym uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Mała Wieś została podjęta jednogłośnie.Do pkt. 8 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił projekt uchwały