Instrukcja w sprawie zasad ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego w Urzędzie Gminy Mała Wieś

§ 1.

Instrukcja określa zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania, podmioty, które udostępniają lub przekazują te informacje, warunki ponownego wykorzystywania oraz zasady ustalania opłat za ponowne wykorzystywanie zgodnie z ustawą z dn. ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 r. poz. 352)     


§ 2.


1. Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:
a) Urzędzie – należy przez to rozumieć Urząd Gminy w Małej Wsi
b)
BIP –należy przez to rozumieć Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mała Wieś;
c) Ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz.U. z 2016 r. poz. 352).


2. Przez informację sektora publicznego należy rozumieć każdą treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będącą w posiadaniu podmiotów, o których mowa w art. 3 Ustawy.

3. Przez ponowne wykorzystywanie należy rozumieć wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, zwane dalej "użytkownikami", informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona.          

4 . Po
nownym wykorzystywaniem w rozumieniu ustawy nie jest udostępnianie lub przekazanie informacji sektora publicznego przez podmiot wykonujący zadania publiczne innemu podmiotowi wykonującemu zadania publiczne wyłącznie w celu realizacji takich zadań.

§ 3.

Ponownemu wykorzystywaniu podlega informacja sektora publicznego:
1. udostępniona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mała Wieś- https://malawies.bip.org.pl/ , lub w centralnym repozytorium informacji publicznej, o którym mowa w art. 9a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34), zwanym dalej "centralnym repozytorium", lub w inny sposób;
2. udostępniona w systemie teleinformatycznym Urzędu Gminy w Małej Ws i;
3. udostępniona w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mała Wieś:
a)   poprzez wywieszenie na terenie Urzędu Gminy w Małej Wsi
b) stronie internetowej Urzędu Gminy w Małej Wsi ,
4. przekazana na wniosek o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 

§ 4.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego dla informacji publicznych udostępnianych w BIP Urzędu Gminy Mała Wieś oraz:      


Jeśli dla danej informacji udostępnionej w BIP Urzędu Gminy Mała Wieś nie zostały określone inne, odrębne warunki ponownego wykorzystywania, osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące te informacje w celu ich ponownego wykorzystywania są zobowiązane do:
a) poinformowania o źródle, czasie wytworzenia i pozyskania informacji publicznej ,
b) udostępniania innym użytkownikom informacji w pierwotnie pozyskanej formie,
c ) informowania Urzędu Gminy w Małej Wsi o przetworzeniu informacji ponownie wykorzystywanej.

 

§ 5.

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego przekazywanych na wniosek .
1. Wniosek o ponowne wykorzystywanie, zwany dalej "wnioskiem", wnosi się w przypadkach, gdy informacja sektora publicznego:
a) nie została udostępniona w BIP oraz w centralnym repozytorium;
b) została udostępniona w sposób inny niż określony w pkt 1 i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystywania lub opłaty za ponowne wykorzystywanie albo nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat;
c) będzie wykorzystywana na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone;
d) została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

 

2. Wniosek można złożyć w formie dokumentu papierowego bądź w formie dokumentu elektronicznego na adres:
a) Urząd Gminy Mała Wieś, ul. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś
b) e-mail: gmina@malawies.pl

3. Wniosek winien spełniać warunki formalne wskazane w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku, wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

4. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych możliwe jest przedłużenie załatwienia sprawy do 2 miesięcy, po zawiadomieniu wnioskodawcy o przyczynach opóźnienia w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.

5. Wniosek zawiera w szczególności:
a)  
nazwę podmiotu zobowiązanego;
b)    informacje o wnioskodawcy, w tym imię i nazwisko albo nazwę oraz adres umożliwiający dostarczenie odpowiedzi do wnioskodawcy albo pełnomocnika tego wnioskodawcy w sposób lub w formie wskazanych we wniosku;