P R O T O K Ó Ł Nr IV/2003

z IV Sesji Rady Gminy Mała Wieś odbytej w dniu 8 marca 2003 roku.
Na ogólną liczbę 15 radnych udział wzięło 14 radnych.

Nieobecni usprawiedliwieni:
1.Porębski Andrzej

Do pkt. 1 porządku obrad

Pan Ryszard Gankowski Przewodniczący Rady Gminy powitał radnych , sołtysów , kierowników jednostek podległych, kierowników zakładów pracy, pracowników administracji i wszystkich przybyłych na Sesję Rady Gminy. Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Gminy stwierdził kworum , rada może obradować i podejmować uchwały.
Przewodniczący powitał przybyłego na Sesję Rady Gminy Komendanta Policji w Płocku Pana Kijanowskiego i poprosił Pana Komendanta o omówienie spraw dotyczących bezpieczeństwa na terenie Gminy Mała Wieś.
Pan Komendant podziękował za zaproszenie na Sesję , powiedział że tworzenie posterunków na terenie powiatu płockiego związane jest z tym aby był bliższy kontakt z policjantem – dzielnicowym . Na początku roku odbyło się spotkanie z Wójtami gmin z powiatu płockiego i były omawiane sprawy tworzenia Posterunków oraz bezpieczeństwa mieszkańców gmin. Likwidacja Komisariatów związana jest z brakiem funduszy na utrzymanie tych Komisariatów. Zostaje zlikwidowany Komisariat w Wyszogrodzie , a powstaje Posterunek , który będzie obsługiwał tylko gminę Wyszogród , gmina Mała Wieś została podporządkowana pod Posterunek Policji w Bodzanowie , który liczy 14 policjantów natomiast w Wyszogrodzie pozostaje tylko 7 policjantów. Jak wiadomo w Małej Wsi są udostępnione pomieszczenia dla potrzeb Policji , gdzie będą przyjmować interesantów dzielnicowi odpowiedzialni za ten teren.
Mieszkańcy Gminy opowiadają się za tym aby gmina Mała Wieś pozostała w rejonie posterunku Wyszogród. Komendant Policji obiecuje zmianę podporządkowania gminy Mała Wieś z Bodzanowa na Wyszogód jeżeli będzie wystosowany wniosek przez Radę gminy to w następnych miesiącach będzie wydany taki rozkaz.
Głos zabrał Wójt Gminy , który przypomniał że Gmina Mała Wieś była kilka lat temu podporządkowana pod posterunek w Bodzanowie , z uwagi na bezpieczeństwo mieszkańców przeniesiono podporządkowanie pod Wyszogród i teraz znowu jest zmiana. Jak wiadomo Posterunek w Bodzanowie obsługiwał trzy gminy - Słupno , Bodzanów , Bulkowo . W Słupnie tworzy się Posterunek , a gminę Mała Wieś podporządkowuje się posterunkowi w Bodzanowie i jak powiedział Wójt będzie gorzej z bezpieczeństwem na naszym terenie.
Pan Komendant powiedział , że jeżeli będzie wystosowany stosowny wniosek to gmina Mała Wieś będzie przypisana do posterunku policji w Wyszogrodzie , gdyż zmiany jakie nastąpiły nie są dobre zarówno dla mieszkańców jak i dla policjantów.
Wójt Gminy podziękował Komendantowi Policji w Płocku oraz obecnemu na Sesji Komendantowi Posterunku Policji w Wyszogrodzie za dotychczasową bezkonfliktową współpracę.


Do pkt. 2 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował wprowadzenie do porządku obrad dwóch punktów tj podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Małej Wsi oraz podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa , określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Radni jednogłośnie przychylili się do powyższej zmiany , w wyniku głosowania /14 za/ porządek obrad został przyjęty i przedstawiał się następująco :
1. Otwarcie Sesji
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji
3. Przyjęcie protokółu z Sesji poprzedniej
4. Interpelacje i zapytania
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał oraz wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia wydatków z nadwyżki wolnych środków budżetowych 2002 roku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Mała Wieś
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie opłaty administracyjnej
10. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutów jednostkom pomocniczym gminy Mała Wieś.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości kryterium dochodowego uprawniającego uczniów do korzystania z bezpłatnych posiłków
12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania uczniów
13. Podjęcie uchwały w sprawie aneksu Nr 1 wprowadzającego zmiany do regulaminu określającego wysokość dodatków oraz szczegółowych warunków ich przyznawania , sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Mała Wieś.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno- wychowawcze
15. Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia i ulg w podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Mała Wieś
16. Podjęcie uchwały w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Mała Wieś
17. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003 rok.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w pełnieniu funkcji zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Małej Wsi.
19. Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Mała Wieś
20. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy na lata 2003 – 2008
21. Podjęcie uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Mała Wieś na I półrocze 2003 roku
22. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy na I półrocze 2003 roku
23. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania w postępowaniach o zamówienia publiczne w Urzędzie Gminy Mała Wieś
24. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Małej Wsi.
25. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa , określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso
26. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
27. Sprawy różne
28. Zamknięcie obrad


Do pkt. 3 porządku obrad

Protokół z Sesji poprzedniej został wyłożony do wglądu , uwag do protokółu nie było , w wyniku głosowania / 14 za / protokół został przyjęty bez zmian.

Do pkt. 4 porządku obrad

Radna Pani Michalczewska Anna złożyła następujące wnioski :
- zaplanowanie i uporządkowanie ul. Warszawskiej
- porządkowanie targowicy – sprzątnięcie
- nakazanie właścicielowi posesji pomiędzy sklepem Pana Sępa a sklepem Pana Rackiego o uporządkowanie terenu.

Radny Pan Krzysztof Dębski złożył następujący wniosek :
- przedłużenie lub zmianę godzin pracy Apteki w Małej Wsi , ewentualnie żeby była czynna w soboty


Do pkt. 5 porządku obrad

Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał oraz wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym tj od 27 grudnia 2002 roku do 28 marca 2003 roku.
Wójt przekazał następujące sprawy :
1. Uchwała budżetowa jest realizowana,
2. Spływają wnioski od instytucji do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mała Wieś.
3. Od 1 lutego 2003 roku realizowana jest uchwała o opłacie targowej , za dwa miesiące wpłynęło do budżetu 942,00 zł.
Wydano następujące zarządzenia Wójta :
- w sprawie zmian w budżecie gminy polegające na zwiększeniu planu dochodów i wydatków o dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa,
- w sprawie układu wykonawczego dochodów i wydatków budżetu Gminy Mała Wieś na 2003 r
- w sprawie rozbudowy obowiązującego jednolitego rzeczowego wykazu akt dla Urzędu Gminy Mała Wieś
- w sprawie utworzenia i prowadzenia w Urzędzie Gminy w Małej Wsi Biuletynu Informacji Publicznej
- w sprawie nadzoru w zakresie gospodarowania środkami publicznymi pod względem legalności i gospodarczości.
- w sprawie zmian w budżecie gminy polegających na przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu
- w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2002r
Wójt powiedział również , że Komisja Rewizyjna złożyła wniosek w sprawie zastanowienia się nad likwidacją szkół filialnych na terenie gminy , chodzi tu o szkoły w Chylinie i Gałkach z uwagi na bardzo duże wydatki w oświacie – dokłada się z budżetu gminy w związku z tym że została obcięta subwencja oświatowa. Wójt powiedział ,że nad tą sprawą należy się zastanowić . Ponadto Komisja Oświaty zwróciła się z wnioskiem , aby zbiory biblioteczne filii bibliotecznych , które mają być likwidowane w Główczynie i Podgórzu przekazać nieodpłatnie szkołom podstawowym. Wójt zaznaczył , że filie zostaną przeniesione do szkół , a nie zlikwidowane i taką odpowiedź otrzymała Komisja Oświaty.
Do pkt. 6 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok . Uwag do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania / 14 za / uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 7 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie pokrycia wydatków z nadwyżki wolnych środków budżetowych 2002r.
Uwag do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania / 14 za / uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 8 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie procedury uchwalania budżetu Gminy Mała Wieś. Uwag do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania / 14 za / uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 9 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały uchylającą uchwałę w sprawie opłaty administracyjnej. Uwag do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania / 14 za / uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 10 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie nadania Statutów jednostkom pomocniczym gminy Mała Wieś. Uwag do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania / 14 za / uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 11 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wysokości kryterium dochodowego uprawniającego uczniów do korzystania z bezpłatnych posiłków. Uwag do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania / 14 za / uchwała została podjęta jednogłośnie.Do pkt. 12 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia przyznane w ramach zadań własnych gminy w odniesieniu do dożywiania uczniów. Uwag do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania / 14 za / uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 13 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie aneksu Nr 1 wprowadzającego zmiany do regulaminu określającego wysokość dodatków oraz szczególnych warunków ich przyznawania , sposobu obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Mała Wieś.
Uwag do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania / 14 za / uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 14 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze.
Głos w tej sprawie zabrał Pan Krzysztof Dębski , który zwrócił uwagę na zapis w § 5 pkt. 8 , że dyrektor przyznaje nagrodę za osiągnięcia dydaktyczno wychowawcze po uzgodnieniu z komisją powołaną przez Radę Pedagogiczną , a w ustawie wyraźnie jest napisane że dyrektor przyznaje nagrody po zaciągnięciu opinii Rady Pedagogicznej , czyli nie muszą być tworzone Komisje.
Następnie głos zabrała Pani Jabłońska Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dzierżanowie , która zwróciła uwagę iż projekt tej uchwały powinien być skonsultowany ze środowiskiem nauczycielskim , a nie tylko ze związkami zawodowymi.
Pan Dębski proponuje przełożenie uchwały do rozpatrzenia na następnej Sesji Rady Gminy.
Przewodniczący powiedział iż projekt uchwały jest w programie to należy poddać go pod głosowanie , radni mogą przyjąć lub nie przyjąć uchwały.
Przewodniczący rady Gminy poddał pod głosowanie projekt tej uchwały , w wyniku głosowania / 0 za , 10 przeciw , 4 wstrzymujące się / uchwała nie została podjęta.


Do pkt. 15 porządku obrad

Przewodniczący rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zwolnienia i ulg w podatku od nieruchomości dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Mała Wieś.
Komisja Oświaty zgłosiła następujący wniosek do projektu uchwały – aby dopisać w Rozdziale II – zwalnia się bezrobotnego otwierającego działalność gospodarczą z opłaty wpisowej za tą działalność obecnie wynoszącej 100 złotych . Z powyższej ulgi można skorzystać jeden raz.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek Komisji , w wyniku głosowania / 14 za/ wniosek został przyjęty.
W związku z powyższym Przewodniczący rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały z uwzględnieniem powyższego wniosku tj w sprawie zwolnienia i ulg w podatku od nieruchomości oraz innych zwolnień od opłat dla podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Mała Wieś.
Więcej uwag ani wniosków do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania / 14 za / uchwała została podjęta jednogłośnie .

Do pkt. 16 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Mała Wieś.
Uwag do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania /14 za/ uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 17 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2003 rok.
Głos zabrał Pan Sekretarz Gminy , który wprowadził autopoprawkę do gminnego programu tj do Trybu Pracy Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych , gdyż komisje Rady Gminy zwracały uwagę na wynagrodzenie dla członków Komisji oraz częstotliwość spotkań tej Komisji. Poprawiony program i tryb pracy komisji zakłada , że komisja będzie pracować społecznie gdyż będzie się składała z pracowników Urzędu Gminy.
Uwag do zaproponowanych zmian radni nie wnieśli w wyniku głosowania
/14za/ uchwała została podjęta jednogłośnie.


Do pkt. 18 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w pełnieniu funkcji zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Małej Wsi.
Głos zabrał Sekretarz Gminy , który powiedział że zmiana zastępcy kierownika USC wynika ze zmianami wprowadzonymi do Regulaminu Organizacyjnego Gminy.
Uwag do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania / 14 za/ uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 19 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia Statutu Gminy Mała Wieś.
Głos zabrał Wójt Gminy , powiedział że znowelizowany Statut przystosowany jest do obecnych wymogów jakie nakłada na nas ustawa o samorządzie gminnym.
Uwag do Statutu radni nie wnieśli , w wyniku głosowania / 14 za/ uchwała w sprawie Statutu Gminy Mała Wieś została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 20 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy na lata 2003 – 2008 .
Komisja Rewizyjna zwróciła się z zapytaniem dlaczego Dom Lekarza jest wystawiony do sprzedaży?
Pani Anna Michalczewska - dlaczego sprzedaje się te mieszkania , które są atrakcyjne . Lekarz w każdej chwili może zrezygnować z pracy w Ośrodku Zdrowia po wykupieniu mieszkania na własność.
Wójt Gminy powiedział , że gmina musi opracować program gospodarki mieszkaniowej na terenie gminy , mieszkania te znalazły się jako do sprzedaży gdyż zarówno Pani Farbiszewska jak i Pani Wudarczyk chciały by te mieszkania mieś na własnośc. Mieszkania te nie stanowią części większego obiektu tak jak szkoły czy Ośrodka Zdrowia i dlatego mogą być przeznaczone do ewentualnej sprzedaży. W obiektach , które nie są oddzielone nie jest zasadne ani celowe , żeby sprzedawać mieszkania.
Problem stanowi dom lekarz – Pani Farbiszewska ma dożywotnio zapewnione mieszkanie gdyż przebywa na emeryturze , natomiast Pani Wudarczyk jak dotrwa do emerytury to również będzie miała zapewnione mieszkanie dożywotnio bo jest to zapisane w umowie najmu.
Budynki i mieszkania przeznaczone do sprzedaży będą wyceniane i dopiero odrębną uchwałą , którą będzie musiała podjąć Rada Gminy będą przeznaczone do sprzedaży.
Radny Pan Dębski Krzysztof zwrócił uwagę , że budując dom lekarza mieliśmy jako gmina na celu aby ściągać na nasz teren lekarzy , a sprzedając mieszkanie Pani dr Wudarczyk nie mamy pewności czy dalej będzie pracować w Ośrodku Zdrowia. Pan Dębski Krzysztof postawił wniosek aby zmienić zapis , że mieszkanie dr Wudarczyk było przeznaczone na wynajem.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie powyższy wniosek , w wyniku głosowania / 5 za , 5 przeciw, 4 wstrzymujące / wniosek nie został przyjęty nie uzyskał większości głosów.
W związku z tym Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski zaproponował wniosek aby zapisać w propozycji uchwały – nie sprzedawać Domu Lekarza i przeznaczyć go na wynajem. W wyniku głosowania / 12 za 2 wstrzymujące się / wniosek został przyjęty.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie projekt uchwały z uwzględnieniem przyjętego wniosku , w wyniku głosowania / 14 za / uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 21 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie planu pracy Rady Gminy Mała Wieś na I półrocze 2003 roku.
Uwag do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania /14 za/ uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 22 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy na I półrocze 2003 roku.
Uwag do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania / 14 za / uchwał została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 23 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zasad i trybu postępowania w postępowaniach o zamówienia publiczne w Urzędzie Gminy Mała Wieś. Uwag do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania / 14 za / uchwał została podjęta jednogłośnie.
Do pkt. 24 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w planie Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Małej Wsi.
Głos zabrał Wójt Gminy , wyjaśnił iż w związku ze sprzedażą zlewni mleka w Podgórzu mieszkańcy chcieliby aby pieniądze ze sprzedaży pozostały we wsi. Wniosek taki został postawiony na zebraniu wyborczym sołtysa i będzie zrealizowany w postaci zakupu wozu asenizacyjnego.
Uwag do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania / 14 za / uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 25 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie poboru podatków w drodze inkasa , określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso. Uwag do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania / 14 za / uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 26 porządku obrad

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy – odnośnie utrzymania porządku i czystości na terenie gminy określa Regulamin podjęty przez Radę Gminy,
ul. Warszawska w Małej Wsi to droga powiatowa , odnośnie przedłużenia czasu pracy Apteki w Małej Wsi będzie przeprowadzona rozmowa z Panią mgr Ostrowską.

Do pkt. 27 porządku obrad

Sprawy różne.
- Wójt Gminy odczytał podziękowanie jakie złożył GOK za bezinteresowne zorganizowanie ferii zimowych dla dzieci z terenu gminy dla radnych , nauczycieli Szkoły Podstawowej w Małej Wsi , Gimnazjum w Małej Wsi , Państwu Mossakowskim - leśniczym w Gałkach , sołtysowi Wsi Węgrzynowo Pani Alicji Fabianowicz.
- Wójt poinformował zebranych iż w Urzędzie Gminy zwiększono stanowiska pracy o trzy etaty , jeden etat to Kierownik GKI , drugi etat to informatyk – stanowisko ds. integracji z UE , a trzeci etat podzielony na dwie osoby tj koordynator ds. oświaty ½ etatu i podinspektor ds. kultury sportu , bhp , archiwum ½ etatu.
Nastąpiła również zmiana na stanowisku Koordynatora ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest nim Pani Alina Walter.
- Wójt powrócił do sprawy objęcia ochroną gminy Mała Wieś przez posterunek Policji w Bodzanowie. Jeżeli jest niemożliwe utworzenie posterunku w Małej Wsi ze względów finansowych to należy wrócić podległościowo pod posterunek w Wyszogrodzie ze zwiększoną obsadą.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie powyższy wniosek
w wyniku głosowania / 14 za / samorząd gminy opowiedział się aby wrócić podległościowo pod posterunek w Wyszogrodzie . Sołtysi również poparli powyższy wniosek.
- Sprawa funkcjonowania szkoły w Chylinie – szkoła ta nie spełnia warunków odnośnie ilości uczniów w klasach. Trzeba się zastanowić nad likwidacją filii w Chylinie.
- Urząd Gminy robi starania aby doprowadzić do końca realizację zadania dokończenia budowy drogi w Podgórzu. Jeżeli gmina uzyska środki pomocowe to udział gminy w budowie drogi wyniósłby 300 tys. zł. – trzeba by było zaciągnąć kredyt. Należałoby również uwzględnić położenie asfaltu w Chylinie na bruku w związku z likwidacją szkoły.
- Odnośnie remontu i budowy dróg należałoby opracować plan remontu dróg gminnych na kadencję.
- Wójt proponuje wycofanie zadania inwestycyjnego budowa oczyszczalni ścieków w Orszymowie z uwagi na to że jest za mało środków w budżecie.
- Wójt powiedział , że na następną Sesję zaproponuje dwie uchwały jedna w sprawie wystąpienia ze Związku Gmin Regionu Płockiego i utworzenia związku Gmin Mała Wieś , Bulkowo , Bodzanów . Druga uchwała to propozycja zamiany gruntów które są w użytkowaniu nauczycieli na grunt na którym znajduje się żwirownia . Propozycję takiej zamiany złożył Pan Śmigielski z Orszymowa.
- Wójt zaproponował radnym aby zastanowili się nad propozycją Pana Opały Krzysztofa w sprawie sprzedaży na jego rzecz ½ działki po byłej Witaminie , na której prowadzi działalność – sprzedaż gazu. Pan Wiktorzak Jakub również złożył podanie o zakup gruntów gminnych tj targowiska, również Wójt prosi o zastanowienie się i udzielenie odpowiedzi na następnej Sesji Rady Gminy.
- Polskie Stowarzyszenie KUNG Fu Sekcja w Płocku zwróciła się o dofinansowanie zawodników z terenu gminy Mała Wieś jadących na puchar świata w Kung Fu , który ma się odbyć w maju we Włoszech.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie powyższy wniosek w wyniku głosowania / 12 za , 2 osoby nie głosowały/ Rada Gminy postanowiła przyznać dofinansowanie wyjazdu zawodników w kwocie 1.000,00 złotych.Do pkt. 28 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski podziękował radnym , sołtysom oraz wszystkim przybyłym za udział w obradach i zamknął obrady IV Sesji Rady Gminy Mała Wieś .

Czas trwania obrad : 10:00 - 14:50

Protokółowała W. Dębska
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-05-11 12:39:17
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-11 12:39:17
  • Liczba odsłon: 7041
  • Historia dokumentu: