O B W I E S Z C Z E N I E

Wójta Gminy Mała Wieś

z dnia 21.04.2021 roku

o wyłożeniu do publicznej wiadomości projektu dokumentu:

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mała Wieś na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”.

 

Działając zgodnie z zapisami art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.), w odniesieniu do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 247 z późn. zm.), podaje się informację o wyłożeniu do wglądu projektu dokumentu: Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Mała Wieś na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028”.

Z projektem dokumentu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Mała Wieś,
ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś. W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego, w przypadku chęci zapoznania się z ww. dokumentem, proszę o wcześniejsze telefoniczne uzgodnienie terminu pod numerem telefonu: 24/ 269 79 76.

Projekt udostępniony został na stronach internetowych: https://malawies.bip.org.pl/ oraz http://malawies.pl/

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. 2021 poz. 247 z późn. zm.), uwagi i wnioski do ww. dokumentu mogą być wnoszone w formie ustnej, pisemnej do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: gmina@malawies.pl

Uwagi i wnioski należy składać w terminie do 12.05.2021 r. Zgodnie z art. 41 ww. ustawy, uwagi i wnioski złożone po upływie wskazanego terminu zostaną pozostawione bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Mała Wieś.

W załączeniu:

1. Obwieszczenie Wójta Gminy Mała Wieś o wyłożeniu do publicznej wiadomości projektu dokumentu: "Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mała Wieś na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028"

2. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Mała Wieś na lata 2021-2024 z perspektywą na lata 2025-2028

3. Formularz zgłaszania uwag

4. Klauzula informacyjna

Załączone pliki:
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Kołodziejska Ewelina
  • Data dodania: 2021-04-21 12:24:17
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-21 13:15:35
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Kołodziejska Ewelina
  • Data dodania: 2021-04-21 12:24:17
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-21 13:15:35
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Kołodziejska Ewelina
  • Data dodania: 2021-04-21 12:24:17
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-21 13:15:35
  • Informację wprowadził(a) do BIP: Kołodziejska Ewelina
  • Data dodania: 2021-04-21 13:11:48
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-21 13:15:35
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Kołodziejska Ewelina
 • Data udostępnienia w BIP: 2021-04-21 12:11:06
 • Informacja zaktualizowana przez: Kołodziejska Ewelina
 • Data ostatniej aktualizacji: 2021-04-21 13:15:35
 • Liczba odsłon: 358
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7149898]

przewiń do góry