Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że obrady Rady Gminy Mała Wieś są transmitowane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Uczestnicząc w sesji Rady Gminy wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych w myśl art. 6 ust. 1 lit. a oraz art. 9 ust. 2 lit. e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016r. - tzw. RODO.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy przy ul. Jana Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś jest Wójt Gminy Mała Wieś. Urząd Gminy, z mocy ustawy o samorządzie gminnym, obsługuje wykonanie zadań należących do kompetencji Wójta.

Wójt Gminy Mała Wieś, wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – p. Małgorzatę Jeznach, z którą ma Pan/Pani prawo skontaktować się pod nr tel. 242697799, email: mjeznach@malawies.pl

Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji jawności działania organów gminy zgodnie z art. 11b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym w związku z art. 18 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

Transmisja obrad sesji Rady Gminy w Małej Wsi jest dostępna w sieci Internet. Nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej bezterminowo. Nagrania zapisane na nośnikach danych są archiwizowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Transmisja i utrwalanie obrad odbywa się za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

Osoba objęta monitoringiem, która uczestnicząc w obradach sesji nie pełni funkcji publicznej, ma prawo do informacji o dokonywanej transmisji i istniejącym nagraniu, prawo dostępu do nagrań oraz prawo do anonimizacji wizerunku na zarejestrowanych obrazach – o ile inne przepisy prawa nie uniemożliwiają.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są upoważnieni pracownicy jednostek organizacyjnych Gminy, radni Rady Gminy w Małej Wsi , podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz pracownicy firmy introligatorskiej oraz inne podmioty uprawnione, w tym media.

Dane osobowe będą przechowywane stosownie do kryteriów określonych w § 63 ust. 1 Instrukcji kancelaryjnej, w Jednolitym rzeczowym wykazie akt organów gminy i związków międzygminnych oraz urzędów obsługujących te organy i związki oraz w Instrukcji archiwalnej. Wymienione regulatory stanowią załączniki – kolejno nr 1, nr 2 i nr 6 do rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Dane osobowe będą przechowywane wieczyście w archiwum.

Ma Pani/Pan prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych narusza przepisy RODO.

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w sesji Rady Gminy.

Pani/Pana dane osobowe nie będą uczestniczyć w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, nie będą profilowane, nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Nowatkiewicz Jadwiga
  • Data udostępnienia w BIP: 2018-12-10 14:07:11
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2019-01-24 14:58:28
  • Liczba odsłon: 877
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7151152]

przewiń do góry