Szczegółowe informacje dotyczące składania petycji do Wójta Gminy Mała Wieś.
  1. Petycję można złożyć w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-puap lub e-mail),
  2. Petycje może złożyć obywatel lub grupa obywateli, organizacje pozarządowe, przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje,
  3. Petycja może być składana w interesie podmiotu trzeciego za jego zgodą,
  4. Petycja może zostać złożona w interesi e publicznym czyli wszystkich obywateli, podmiotu wnoszącego petycję czyli własnym, oraz innego podmiotu, czyli np. sąsiada lub znajomego, ale za jego pisemną zgodą,
  5. Anonimy nie są rozpatrywane,
  6. Brak opłaty,
  7. Sprawa załatwiana jest bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia. W przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w terminie, termin ten ulega przedłużeniu, nie dłużej niż do 3 miesięcy, licząc od upływu terminu, w którym petycja powinna być rozpatrzona.

Forma załatwienia sprawy: Postępowanie w sprawie petycji kończy się zawiadomieniem podmiotu wnoszącego petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.


Sprawę prowadzi: stanowisko ds. kadrowych, BHP, obsługi sołectw i robót publicznych


Podstawa Prawna: Ustawa z dnia 11 lipca 2014 o petycjach (Dz.U. z 2018 r. poz.870) ( pobierz


Przedmiot petycji: Przedmiotem petycji kierowanej do Wójta Gminy Mała Wieś,   może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu ją wnoszącego, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji Wójta

 

Petycja powinna zawierać:

  1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji). W przypadku gdy petycja jest składana w interesie innego podmiotu, to wówczas konieczne jest zamieszczenie w niej także: imienia i nazwiska albo nazwy podmiotu, miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu, adresu do korespondencji lub adresu poczty elektronicznej, oraz dołączenie zgody takiego podmiotu. W przeciwnym razie organ właściwy, w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia zaistniałych braków,
  2. wskazanie adresata petycji,
  3. wskazanie przedmiotu petycji, petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.