Mała Wieś, dnia 23 czerwca 2017 r.

 

Szanowni Mieszkańcy

 

            Wójt Gminy Mała Wieś informuje, że od 17 czerwca 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r., poz.1074). Zmiana ustawy przywraca między innymi prawną ochronę drzew, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej.

            W przypadku, o którym mowa wyżej, właściciel nieruchomości od 17 czerwca 2017 r. zobowiązany jest dokonać zgłoszenia do właściwego organu zamiaru usunięcia drzewa, jeżeli obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości 5 cm przekracza:

a)     80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

b)     65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz plantu klonolistnego,

c)     50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Zgłoszenie powinno zawierać:

- imię i nazwisko wnioskodawcy,

- oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,

- rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.

            Organ przyjmujący zgłoszenia zobligowany jest do przeprowadzenia oględzin przeznaczonych do usunięcia drzew w terminie 21 dni od dnia ich zgłoszenia w celu ustalenia odpowiednio:

a)     nazwy gatunku drzewa,

b)     obwodu pnia ustalonego na wysokości 5 cm, a w przypadku gdy na tej wysokości drzewo posiada kilka pni – obwodu każdego z tych pni,

c)     nie posiada pnia – obwodu pnia poniżej korony drzewa.

Z oględzin sporządza się protokół. Jeżeli drzewo nie zostanie usunięte przed upływem 6 miesięcy od daty przeprowadzenia oględzin, konieczne będzie ponowne zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa.

W terminie 14 dni od dnia dokonania oględzin organ może, w drodze decyzji administracyjnej, wnieść sprzeciw co do zamiaru usunięcia drzewa. Usunięcie drzew może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w tym terminie.

Organ, może wnieść sprzeciw w przypadku lokalizacji drzewa:

a)     na nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,

b)     na terenie przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,

c)     na terenach objętych formami ochrony przyrody, jak również spełnienia przez drzewo kryteriów, uznania za pomnik przyrody.

Minister właściwy do spraw środowiska określa, w drodze rozporządzenia, nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy kryteria uznawania tworów przyrody żywej za pomniki przyrody, kierując się potrzebą ochrony drzew i krzewów ze względu na ich wielkość, wiek, pokrój i znaczenie historyczne.

            Jeżeli w terminie 5 lat od dokonania oględzin właściciel nieruchomości wystąpi o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę, a budowa ta będzie mieć związek z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie realizowana na części nieruchomości na której rosły usunięte drzewa będące przedmiotem procedury zgłoszenia, wówczas na właściciela nieruchomości nałożony zostanie obowiązek uiszczenia opłaty za usunięcie drzew.

            Ustawa przywraca też konieczność uzgodnienia z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska zezwolenia na usunięcie drzew w pasie drogi publicznej w wyłączeniem obcych gatunków topoli.

            Usunięcie drzew bez stosownego zgłoszenia lub przed dokonaniem oględzin przez organ, a także w przypadku sprzeciwu organu skutkować będzie naliczaniem administracyjnej kary pieniężnej.

            Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Mała Wieś lub pod numerem telefonu 24/269 77 65.

Wniosek - zgłoszenie usunięcia drzewa (pobierz)