P R O T O K Ó Ł Nr VIII/2003

Z Sesji Rady Gminy Mała Wieś odbytej w dniu 17 października 2003 roku.
Na ogólną liczbę 15 radnych udział wzięło 12 radnych.
Nieobecni usprawiedliwieni :
1. Durałek Mariusz
2. Michalczewska Anna
3. Wójcik Henryk


Do pkt. 1 porządku obrad

Pan Ryszard Gankowski Przewodniczący rady Gminy powitał radnych , radnych , radnych powiatowych ,sołtysów , kierowników jednostek podległych , kierowników zakładów pracy , pracowników administracji i wszystkich przybyłych.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Gminy stwierdził kworum , rada może obradować i podejmować uchwały.

Do pkt. 2 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił porządek obrad Sesji , zwrócił się z pytaniem czy są jakieś wnioski i uwagi do porządku obrad.
Głos zabrał Wójt Gminy Pan Wojciech Zmysłowski , który chciałby skreślić z porządku obrad pkt. 11 dotyczący podjęcia uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym posadowionym na działce nr ewid. 309/5 , położonej w Małej Wsi przy ul. Kochanowskiego 12 pow. płocki.
Wójt powiedział , że Komisja Oświaty zwróciła się z zapytaniem o celowość sprzedaży tej nieruchomości. Dyrektor Gimnazjum jak i Dyrektor Szkoły Podstawowej w Małej Wsi uważają , że budynek jest bardzo przydatny , dlatego też Wójt uważa iż należy wycofać z punktu obrad sprzedaż tego budynku i działki.
Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie powyższy wniosek , w wyniku głosowania / 12 za / został skreślony z porządku obrad powyższy projekt uchwały.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił porządek obrad Sesji , w wyniku głosowania /12 za/ porządek został przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco :

1. Otwarcie Sesji
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji
3. Przyjęcie protokółu z Sesji poprzedniej
4. Interpelacje i zapytania
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym .
6. Prezentacja firm propagujących uprawę roślin bioenergetycznych.
7. Dyskusja nt perspektyw modernizacji dróg powiatowych i ewentualnie możliwości wspólnych działań na tym odcinku w latach 2004 – 2006 z udziałem Pana Starosty.
8. Podjecie uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy Mała Wieś na 2003 rok.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany pkt. 6 i pkt. 7 w Rozdziale III § 5 w załączniku do Uchwały Nr 50/V/2003 z dnia 25 kwietnia 2003 roku dotyczącego ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej budynkiem gospodarczym posadowionym na działce nr ewid. 144/1 , położonej w Małej Wsi pow. płocki.
11. Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości zabudowanej 1 segmentem budynku mieszkalnego dwurodzinnego posadowionym na działce nr ewid. 309/7 , położonej w Małej Wsi przy ul. Kochanowskiego 12, pow. płocki.
12. Podjecie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości zabudowanej ! segmentem budynku mieszkalnego dwurodzinnego użytkowanego przez Alicję i Ryszarda Strzemiecznych , posadowionym na działce nr ewid. 309/8 , położonej w Małej Wsi przy ul. Kochanowskiego 12 , pow. płocki.
13. Podjecie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości zabudowanej o nr ewid. 309/8 położonej w Małej Wsi na rzecz dotychczasowych najemców.
14. Podjęcie wyboru w sprawie ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Płocku na kadencję lat 2004 – 2007.
15. Sprawy różne.
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
17. Zamkniecie obrad.


Do pkt. 3 porządku obrad

Protokół z Sesji poprzedniej został wyłożony do wglądu , uwag do protokółu nie było , w wyniku głosowania / 12 za/ protokół został przyjęty bez zmian.
Do pkt. 4 porządku obrad

Radny Pan Ryszard Królikowski zwrócił się z pytaniem , czy jest możliwe zalanie cementem placu przy przystanku w Dzierżanowie , jest to teren Agencji.


Do pkt. 5 porządku obrad

Sprawozdanie Wójta z wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym.
Wydano następujące zarządzenia :
- w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003 polegające na przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu.
- w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m² powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych będących w zasobie Gminy Mała Wieś.
- w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania dot. sprzedaży działki gminnej nr ewid. 31/40 w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
- w sprawie powołania komisji ds. podziału zdeponowanej dokumentacji z wyborów samorządowych i referendum.
- w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na poszerzenie drogi powiatowej w miejscowości Orszymowo.
- w sprawie powołania Komisji ds. szacowania szkód powstałych w uprawach rolnych w 2003 r na skutek klęski suszowej.
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok
- w sprawie powołania Komisji przyznającej nagrody dla dyrektorów szkół w roku szkolnym 2003/2004 .
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r – dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach działu.
- w sprawie powołania Komisji Odbiorowej do odbioru zrealizowanej inwestycji „ Budowa sieci wodociągowej z przyłączami zagrodowymi we wsi Borzeń gm. Mała Wieś”.
Wójt poinformował zebranych , że jest ogłoszony przetarg na rozbudowę sieci wodociągowej z przyłączami zagrodowymi we wsiach Podgórze i Podgórze Parcele , który odbędzie się w dniu 27 października b.r.
Pani Kierownik GOPS –u zasygnalizowała , że jest bardzo mało pieniędzy na zasiłki i jeżeli będzie taka potrzeba to trzeba będzie przekazać pieniądze z budżetu gminy.
Uwag do przedłożonego sprawozdania radni nie wnieśli.
Wójt Gminy powitał przybyłych mieszkańców Gminy Mała Wieś i Gminy Wyszogród , którzy uczestniczyli w wyciąganiu zwłok młodzieży , która utopiła się w rzece Wiśle w miesiącu sierpniu 2003 roku.. Wójt złożył podziękowanie ochotnikom , którzy brali udział w tej akcji , za poniesiony czas i trud , który nie można wycenić , za społeczną postawę :
Dyplomami uznania oraz niewielką kwotą pieniężną zostały obdarowane niżej wymienione osoby :
1. Sławomir Leonarczyk
2. Benedykt Leonarczyk
3. Marek Szkop
4. Piotr Kozicki
5. Sławomir Ząbek


Do pkt. 6 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski poprosił Pana Sekretarza o zaprezentowanie filmu odnośnie propagowania i zakładania plantacji Wierzby Energetycznej. Uprawa wierzby energetycznej to alternatywa dla rolnictwa , najtańsze i czyste źródło energii.
Radni oraz sołtysi z terenu gminy Mała Wieś jak i ościennych gmin uczestniczyli w wycieczce szkoleniowej w okolice Kętrzyna do zakładu który zajmuje się produkcją roślin bioenergetycznych, do których również należą – malwa pelsynwańska , topinambór , konopia indyjska . Rośliny te mogą być uprawiane na glebach klasy V i VI i dlatego też Pan Sekretarz zachęcał zgromadzonych do zainteresowania się produkcją tych roślin.
Przedsiębiorstwa Upraw Ekologicznych zapewniają odbiór uzyskanych plonów wierzby , bo jak wiadomo produkcja biomasy jest szansą dla polskiego rolnictwa.
Przedstawiciel Firmy KOMET zaprezentował zebranym wytłaczarki oleju przystosowane do tłoczenia oleju z rzepaku. Uzyskany na drodze niskotemperaturowego tłoczenia olej może być wykorzystywane do wielu celów :
- jako olej spożywczy,
- jako olej opałowy do ogrzewania budynków ,
- jako paliwo do napędzania samochodów , ciągników i maszyn rolniczych,
- jako olej smarny
- wytłoki powstające w procesie tłoczenia mogą być wykorzystywane jako pełnowartościowa pasza dla zwierząt hodowlanych
- słoma rzepakowa może być stosowana jako surowiec opałowy do ogrzewania mieszkań
- w przypadku większych ilości można odsprzedawać zarówno paliwo jak i pasze z zyskiem dla producenta.
Powyższa firma oferuje pomoc dla tych osób , które chciałyby zakupić wytłaczarki oleju, a jak powiedział przedstawiciel Firmy Komet jest to przyszłość dla polskiego rolnictwa.

Do pkt. 7 porządku obrad

Perspektywa budowy dróg powiatowych na terenie Gminy Mała Wieś .
Wójt Gminy powitał przybyłego na Sesję Rady Gminy Pana Bogumiła Sobieskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych , który przybył na Sesję Rady Gminy w zastępstwie Pana Starosty.
Głos zabrał Wójt Gminy poinformował radnych , że w roku 2004 planowane jest dokończenie budowy drogi Zakrzewo – Podgórze , koszt ze strony gminy wyniesie około 340 tys. złotych , taka sama kwota obciąży Starostwo , a 680 tys. złotych będzie pozyskane z funduszy SAPARD.
Następne w kolejności drogi to te , którymi dowożone są dzieci do szkół czyli droga relacji Chylin – Gałki – Niździn odcinek około 5 km.
Następnie to nie należy zapomnieć o drogach gminnych , położenie bruku w Chylinie , modernizacja drogi Lasocin – Nakwasin , uzupełnienie drugą warstwą asfaltu drogi Święcice - Liwin.
W następnej lub równorzędnej kolejności to położenie asfaltu na uliczkach w Małej Wsi. Jeżeli w przyszłym roku Gmina zakończy wodociągowanie to w następnych latach pozostają remonty dróg na terenie Gminy.

Głos zabrał Dyrektor Zarządu Dróg Pan Bogusław Sobieski, który od wielu lat zajmuje się drogami na tym terenie. Jest 822km dróg powiatowych administrowanych przez Zarząd Dróg , z tego 220 km wymaga pełnej modernizacji , pozostałe 600 km wymaga również bieżących napraw i konserwacji. Subwencja drogowa na powiat wynosiła około 5mln. złotych na bieżące utrzymanie dróg , a od 2004 roku skończyła się subwencja , na dzień dzisiejszy nie ma wskaźników na finansowanie samorządów.
Powiat dwa lata temu opracował program modernizacji dróg , został zaciągnięty kredyt w postaci obligacji państwowych na kwotę 13,5 mln złotych , program został zrealizowany w całości. W ramach tych pieniędzy pozyskiwano dodatkowe środki z Funduszy Aktywizacji Obszarów Wiejskich , między innymi z takich środków była realizowana droga w Podgórzu , droga w gminie Wyszogród . Aby pozyskać fundusze z SAPARD to każde zadanie należy sfinansować w całości , a później w części następuje zwrot poniesionych kosztów. W 2004 roku zostanie zrealizowana w powiecie płockim tylko droga w Podgórzu na dalsze inwestycje nie ma pieniędzy.
Radny Pan Ryszard Królikowski zwrócił się z pytaniem jaka jest możliwość naprawy drogi relacji Blichowo – Kobylniki oraz uzupełnienie poboczy na drodze od Dzierżanowa do Małej Wsi.
Pan Sobieski powiedział , że na dzień dzisiejszy nie ma pieniędzy na remont poboczy , odnośnie drogi od Blichowa do Kobylnik , pozyskano środki w kwocie 200 tys. złotych , gmina dała swój udział i wyremontowany został odcinek 1 km.
Sołtys wsi Pan Honorat Sobański podziękował za poszerzenie drogi w Orszymowie , ale prosi o odprowadzenie wody z rowu przy sklepie , woda będzie się przelewać przez asfalt jak to jest do tej pory. Należałoby odprowadzić wodę do strugi.
Pan Gankowski Konstanty sołtys wsi Wilkanowo zwrócił się z prośbą o udrożnienie i pogłębienie rowu w Wilkanowie do krzyżówek Orszymowskich.
Radny Pan Andrzej Pielat zwrócił się z pytaniem co się dzieje z pieniędzmi za Winiety - Dyrektor Sobieski powiedział , że wszystkie pieniądze są odprowadzane do budżetu państwa , w przyszłym roku ma nie być opłaty drogowej wliczona będzie w paliwo z tego 12 % ma pozostać na drogi krajowe , a jak będą finansowane samorządy to jest nie wiadomo.
Radny Pan Zbigniew Cichocki zwrócił się z pytaniem czy jest możliwe położenie asfaltu na bruku od Wilkanowa do Nakwasina przynajmniej na odcinku 500 mb.
Pan Sobieski powiedział , że droga Wilkanowo – Nakwasin nie będzie realizowana , są ważniejsze drogi w powiecie , drogi które są uczęszczane przez kilka gmin a nie dla dobra mieszkańców danej wsi. Dyrektor Sobieski obiecuje poprawę poboczy w ramach posiadanych środków.
Radny Pan Jerzy Janczarek zwrócił się z p