Do zadań Referatu Organizacyjnego należy:
1. obsługa kancelaryjna i administracyjno - techniczna sekretariatu,
2. prowadzenie spraw kadrowo-socjalnych pracowników Urzędu, robót publicznych, staży i prac interwencyjnych,
3. współpraca z sołectwami, realizacja funduszu sołeckiego,
4. promocja gminy poprzez redagowanie folderów, informatorów, katalogów, ankiet, strony internetowej,
5. redagowanie strony internetowej i Biuletynu Informacji Publicznej,
6. nadzór nad sprawnym funkcjonowaniem sieci teleinformatycznej Urzędu,
7. prowadzenie rejestru wniosków i skarg mieszkańców oraz kontrola terminowego załatwiania ich w referatach,
8. współdziałanie z organami kontroli zewnętrznej i realizacja zaleceń pokontrolnych oraz nadzór nad ich terminową realizacją,
9. prowadzenie archiwum zakładowego,
10. prowadzenie spraw związanych z zarządem budynkami i terenem Urzędu, bieżącymi remontami  i konserwacją pomieszczeń oraz ich wyposażeniem,
11. zaopatrywanie Urzędu w materiały kancelaryjno - biurowe,
12. obsługa kancelaryjna i organizacyjno - techniczna Rady,
13. organizacyjno - techniczne przygotowywanie i obsługa Sesji Rady Gminy i Komisji Rady,
14. przekazywanie komórkom organizacyjnym Urzędu i gminnym jednostkom organizacyjnym uchwał Rady do realizacji,
15. realizowanie zadań określonych przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i uzależnieniom,
16. wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
17. prowadzenie spraw związanych z wyborami do organów przedstawicielskich i przeprowadzaniem referendów oraz organizacja narodowych spisów powszechnych,
18. załatwiania spraw związanych ze zbiórkami publicznymi i zgromadzeniami oraz sprawowanie nadzoru nad ich przebiegiem,
19. współpraca ze stowarzyszeniami i organizacjami społecznymi, realizacja obowiązków gminy wynikających z realizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,
20. prowadzenie i aktualizacja ewidencji zabytków znajdujących się na terenie gminy,
21. prowadzenie spraw związanych z ustalaniem sieci szkół, przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w gminie wraz z określeniem granic ich obwodów,
22. dofinansowanie i koordynacja dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli,
23. koordynacja i nadzór nad działalnością szkół i przedszkola, w tym współpraca z dyrektorami szkół w zakresie ruchu służbowego pracowników pedagogicznych,
24. opracowywanie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianów i egzaminów,
25. kontrolowanie spełniania obowiązku nauki przez młodzież zamieszkałą na terenie Gminy,
26. prowadzenie postępowania egzekucyjnego w przypadku niespełniania obowiązku rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki,                                                                                       27. organizowanie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu uczniów do szkół
i oddziałów przedszkolnych, w tym uczniów niepełnosprawnych,                                 
28. sprawdzanie projektów arkuszy organizacyjnych szkół i przedszkola oraz aneksów do ich pod względem zgodności z prawem,     29. prowadzenie ewidencji szkół i placówek niepublicznych zakładanych przez osoby prawne lub fizyczne oraz wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji,                                                                                          
30. organizacja konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i przedszkola oraz przedłużanie powierzenia pełnienia funkcji dyrektora,
31. prowadzenie spraw związanych z oceną pracy dyrektorów,
32. prowadzenie spraw związanych z awansem zawodowym nauczycieli, w tym organizacją prac komisji egzaminacyjnych,         
33. prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem świadczenia pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym i motywacyjnym oraz pomocy w ramach programów rządowych.

 

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Grzelak Ewa
  • Data udostępnienia w BIP: 2015-04-18 12:06:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2021-08-10 12:32:42
  • Liczba odsłon: 2834
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7269428]

przewiń do góry