KO/5321 - Poświadczenie własnoręczności podpisu


Podstawa prawna

-Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia  7 luty 2007 r.

w sprawie sporządzania niektórych poświadczeń przez

organy samorządu terytorialnego i banki (Dz.U.z 2007 r. Nr 27, poz. 185).

- Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie ( Dz.U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 ze zm.)   

-Ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. art.122 ust.2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz.353 z późniejszymi zmianami).

-Ustawa z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej 

( t.j. Dz.U.2012.1282 z późn. zm. )),

Wymagane dokumenty

Dowód tożsamości składającego oświadczenie  
Oryginał dokumentu, na którym zostanie potwierdzona własnoręczność podpisu.

Wniosek o stwierdzenie własnoręczności podpisu

  

Opłata skarbowa od czynności urzędowej:
- za poświadczenie własnoręczności podpisu– od każdego podpisu 9 złotych, (Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (
  t.j. Dz.U.2012.1282 z późn. zm. )),
- za poświadczenie własnoręczności podpisu na dokumentach do ZUS-u lub KRUS-u - czynność nie podlega opłacie skarbowej art. 2 ust. 1 pkt 1 lit. B,   Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j.
Dz.U.2012.1282 z późn. zm. )

Miejsce załatwienia sprawy

Sekretariat Urzędu Gminy w Małej Wsi 

Parter pokój nr 9

w godzinach pracy Urzędu
poniedziałek- wtorek 7.00 - 15.00

środa- 9.00 - 17.00

czwartek piątek 7.00 - 15.00

Termin załatwienia sprawy

W dniu zgłoszenia się do Urzędu

Tryb odwoławczy

brak

Uwagi i dodatkowe informacje

Poświadczenie własnoręczności podpisu ma na celu stwierdzenie, że dana osoba złożyła własnoręcznie podpis na danym dokumencie. W tym celu niezbędna jest obecność osoby podpisującej przy stwierdzeniu własnoręczności podpisu przez wójta lub osobę upoważnioną.

 

Opracowała:

Ewa Grzelak, dnia 18.03.2014 roku

Zatwier