R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś

--------------------------------------------------------------------


P R O T O K Ó Ł Nr XV/2004

z Sesji Rady Gminy Mała Wieś
odbytej w dniu 12 lipca 2004 roku

--------------------------------------------------------------------M a ł a W i e ś - l i p i e c - 2004P R O T O K Ó Ł Nr XV/2004

z Sesji Rady Gminy Mała Wieś odbytej w dniu 12 lipca 2004 roku.
Na ogólną liczbę 15 radnych udział wzięło 12 radnych.
Nieobecni usprawiedliwieniu :
1. Durałek Mariusz
2. Michalczewska Anna
3. Szymczak Alfred

Do pkt. 1 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski powitał radnych, radnych powiatowych, sołtysów, kierowników jednostek organizacyjnych , kierowników zakładów pracy, pracowników administracji i wszystkich przybyłych. Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Gminy stwierdził kworum, rada może obradować i podejmować uchwały.

Do pkt. 2 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił porządek obrad, poinformował również zebranych, że na tej Sesji Rady Gminy nie będzie omawiana inwestycja, budowa drogi w Wilkanowie, Sesja poświęcona jest przede wszystkim oświacie. Uwag do porządku obrad nie było, w wyniku głosowania /12 za/ porządek obrad został przyjęty bez zmian i przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie Sesji.
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji
3. Przyjęcie protokółu z Sesji poprzedniej.
4. Interpelacje i zapytania
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia wydatków z nadwyżki wolnych środków budżetowych 2003r .
8. Sprawy różne.
9. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
10. Zamknięcie obrad
Do pkt. 3 porządku obrad

Protokół z Sesji poprzedniej został wyłożony do wglądu, uwag do protokółu nie było, w wyniku głosowania /12 za/ protokół został przyjęty bez zmian.

Do pkt. 4 porządku obrad

Do w/w pkt. nie było żadnych spraw .

Do pkt. 5 porządku obrad

Sprawozdanie Wójta Gminy z wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym tj. od 25 czerwca 2004 roku do 12 lipca 2004 roku.
Wydano następujące zarządzenia :
- w sprawie zmian w budżecie gminy polegające na zwiększeniu dochodów i wydatków z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne oraz dofinansowanie zadania własnego na dożywianie uczniów.
- w sprawie zmian w budżecie polegające na przeniesieniu wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu .
- w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Wójt powiedział, że obecna sesja nie była planowana, ale gmina otrzymała subwencję oświatową w kwocie 180 tys. złotych i należy tą kwotę wprowadzić do budżetu gminy. Ponadto Wójt poinformował, że nie była podejmowana żadna decyzja odnośnie budowy drogi w Wilkanowie, temat ten będzie omawiany na Sesji w sierpniu br.
Odnośnie realizacji uchwał w sprawie sprzedaży mieszkań:
- w Dzierżanowie – zostały wystosowane pisma i gmina czeka na odpowiedź.
- w Małej Wsi przy ul. Płońskiej – w trakcie realizacji, gmina wystosowała zapytania do Notariuszy odnośnie ceny za sporządzenie aktu notarialnego.
Uwag do przedłożonego sprawozdania radni nie wnieśli.

Do pkt. 6 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2004 rok.
Głos w tej sprawie zabrał Wójt Gminy, poinformował zebranych, że swoimi staraniami Dyrektor Gimnazjum pozyskał 180 tys. złotych subwencji oświatowej, z tych pieniędzy proponuje się dokończenie budowy budynku gimnazjum – adaptacja pomieszczeń na pracownie przedmiotowe i wyposażenie tych pracowni oraz sfinansowanie zakupu autobusu szkolnego.
Wójt poinformował, że w roku szkolnym 2004/2005 zostały uruchomione dodatkowe dwa kursy autobusu PKS, ale te kursy nie są wystarczające, gdyż jest to dowóz z południowej strony gminy do szkoły w Podgórzu i Gimnazjum w Małej Wsi. Pozostaje północna strona Gminy, którą obsłuży Gimbus oraz nowo zakupiony autobus lub ewentualnie trzeci kurs PKS. Na dzień dzisiejszy jak powiedział Wójt planuje się zakup autobusu z uwagi na to, że własny transport można wykorzystać na inne przejazdy, zmieniać w każdej chwili kurs, a godziny przejazdu PKS nie można zmienić.
Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały, w wyniku głosowania /12 za/ uchwała została podjęta jednogłośnie.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił drugi projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy polegający na zwiększeniu wydatków o kwotę 18.100 złotych z tytułu umorzenia pożyczki z WFOŚiGW z przeznaczeniem na wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Święcicach.
Uwag do projektu uchwały radni nie wnieśli, w wyniku głosowania /12 za/ uchwała została podjęta jednogłośnie.


Do pkt. 7 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie pokrycia wydatków z nadwyżki wolnych środków budżetowych 2003 roku.
Głos zabrał Wójt Gminy, powiedział, że został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie zadania „Rozbudowa sieci wodociągowej dla wsi Rąkcice – Nakwasin -Liwin i w związku z tym należy zabezpieczyć środki na to zadanie w budżecie gminy oraz uzupełnienie środków na wymianę okien w szkole podstawowej w Święcicach.
Uwag do projektu uchwały nie było, w wyniku głosowania /12 za/ uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 8 i 9 porządku obrad

Pan Roman Grzelak Kierownik GKI poinformował zebranych, że wpłynął wniosek do Urzędu o sprzedaż następnej części działki gminnej po byłej „Witaminie”, jest to działka Nr ew. 144/2 przy ul. Płońskiej i zwrócił się do radnych z zapytaniem czy wyrażają wolę sprzedaży tej działki.
Wójt Gminy zaznaczył, że jest to ostatnia działka, która może być sprzedana na działalność gospodarczą.
Przewodniczący Rady Gminy Pan poprosił radnych aby w głosowaniu wypowiedzieli się czy należy sprzedać tą działkę czy też nie.
W wyniku głosowania /11 za, 1 wstrzymujący się/ rada gminy opowiedziała się za przeznaczeniem do sprzedaży działki przy ul. Płońskiej po byłej „Witaminie”.

Rady Pan Rajewski poinformował zebranych, że w miesiącu lipcu odbył się turniej mistrzostw Europy walk Kung –fu, w którym uczestniczyła młodzież z naszej gminy Nowak Piotr, Sobek Paweł, Burny Arkadiusz oraz Pan Rajewski w kategorii seniorów.

Do pkt. 10 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy podziękował radnym, sołtysom oraz wszystkim przybyłym za udział w obradach i zamknął obrady XV Sesji Rady Gminy Mała Wieś.

Czas trwania obrad 10:00 - 11:45
Protokółowała W. Dębska
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-05-11 12:32:06
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-11 12:32:06
  • Liczba odsłon: 7200
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7304512]

przewiń do góry