Mała Wieś, dn. 14.10.2013r.

OŚ. 6220/3/13

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2000r. Nr 98 poz. 1071, z późn. zm.) w związku z art. 73 ust. 1, art.  74 ust. 3   ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz.1227 z późn. zm.)

                                                           zawiadamia się

  na wniosek Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Płocku reprezentowanego przez firmę „HYDROPROJEKT” została   wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji pn. „Rzeka Ryksa – przebudowa wałów wstecznych oraz remont koryta cieku w km 0+000÷2+200”

    Inwestycja  będzie zlokalizowana w gminie Bodzanów i Mała Wieś w miejscowościach Kępa Polska i Zakrzewo. 

Zawiadomienie powyższe uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia podania do publicznej wiadomości. Strony mogą  zapoznać się z aktami sprawy w Urzędzie Gminy Mała Wieś, ul. Kochanowskiego 1, w pokoju nr 4  w godzinach pracy Urzędu.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko /Dz. U. Nr. 199, poz. 1227 z późn. zm./ w przypadku jeżeli liczba stron postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 k.p.a. przewidujący powiadomienie stron o czynnościach organów administracji państwowej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania.

Informuje się  strony tego postępowania o wynikających z art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego uprawnieniach do czynnego udziału w postępowaniu w każdym jego stadium i wypowiadania się co do zebranej dokumentacji w sprawie.                      

Otrzymują:

1.     Strony postępowania zgodnie z art. 49 KPA na tablicach ogłoszeń  w siedzibie Urzędu  Gminy Mała Wieś, na stronie internetowej BIP i tablicach ogłoszeń sołectwa Podgórze.

      3. a/a.

                                                                                         W Ó J T

                                                                               /-/ Andrzej Barciński

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Mariusz Marciniak
  • Data udostępnienia w BIP: 2013-10-14 00:00:00
  • Informacja zaktualizowana przez: Mariusz Marciniak
  • Data ostatniej aktualizacji: 2013-10-14 13:16:21
  • Liczba odsłon: 7154
  • Historia dokumentu: