Podsumowanie programu rządowego Wyprawka szkolna


Gminny Zespół Oświaty w Małej Wsi informuje o zakończeniu realizacji  programu rządowego pomocy uczniom w 2014 roku ,, Wyprawka szkolna ,, . Na ten cel otrzymaliśmy dotację z budżetu państwa w wysokości 27 160,00  zł . Wydatkowano kwotę 27 159,09 złotych,  zwrócono w dniu 14 listopada 2014 roku kwotę 0,91 zł .

Z dofinansowania do zakupu kompletu podręczników  i materiałów edukacyjnych skorzystali rodzice uczniów uczęszczających do klasy II , III i VI szkół podstawowych oraz klasy III liceum ogólnokształcącego  oraz rodzice uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczający do szkół podstawowych i gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych znajdujących się na terenie Gminy Mała Wieś .

W sumie  pomoc objęła 108 uczniów .

Jadwiga Nowatkiewicz

___________________________________________________________________________________________________

Gminny Zespół Oświaty w Małej Wsi  informuje , że rozpoczynamy realizację Rządowego Programu pomocy uczniom w 2014 r.- Wyprawka Szkolna.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 319/60/2014 Wójta Gminy Mała Wieś z dnia 12 sierpnia 2014 roku  w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie  pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna” , w  szkołach funkcjonujących na terenie  Gminy Mała Wieś wnioski o udzielenie pomocy można składać  w terminie do dnia 15 września 2014 r.                                                                                         Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014r. (Dz. U z 2014r. poz. 1024), pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników udzielana jest uczniom uczęszczającym w roku szkolnym 2014/15 do   

                1. klasy II szkoły podstawowej

  1. klasy III szkoły podstawowej
  2. klasy VI szkoły podstawowej
  3. klasy III szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub  technikum                                                                                                                                                             W 2014 r. programem zostali objęci także uczniowie:
   1. słabowidzący,
   2. niesłyszący,
   3. słabosłyszący,
   4. z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim,
   5. z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
   6. z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
   7. z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
   8. z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
    z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w punktach a-g,
     - posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do następujących szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych (z wyjątkiem klas I), gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

W przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym, dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych.

 WARUNKI PRZYZNAWANIA POMOCY

 1. Pomocy udziela się uczniom klas II, III i VI szkoły podstawowej i klas III szkoły ponadgimnazjalnej, zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego lub technikum, pochodzącym z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2013r. poz. 1456 z późn. zm.)  tj. aktualnie 539 zł netto na osobę w rodzinie .
 1. W przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (np. ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo- wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego – zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych, alkoholizmu lub narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej),pomoc może być udzielona uczniom, o których mowa w pkt. 1, których dochód przekracza kryterium dochodowe na osobę w rodzinie, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, przy czym liczba uczniów mogąca otrzymać dofinansowanie w tym trybie jest ograniczona do 5% ogólnej  liczby uczniów w gminie, rozpoczynających w roku szkolny 2014/2015 naukę w klasach II, III lub VI szkoły podstawowej i w klasie III szkoły ponadgimnazjalnej .

 TRYB UDZIELANIA POMOCY

 1. Pomoc jest udzielana na wniosek  rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych), a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą przedstawiciela ustawowego lub rodziców zastępczych. 
 2. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie/a o wysokości dochodów.
  W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczeń o dochodach - oświadczenie o wysokości dochodów. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć – zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów  – zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego.
 3. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia pochodzącego z rodziny niespełniającej kryterium dochodowego,  do wniosku zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów – należy dołączyć uzasadnienie.
 4. W przypadku ubiegania się o pomoc dla ucznia niepełnosprawnego zamiast zaświadczeń o dochodach, do wniosku należy dołączyć  kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

 DOWODY ZAKUPU

 1. W przypadku zakupów indywidualnych dowodem zakupu podręczników, a w przypadku uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawościami  sprzężonymi – również zakupu materiałów edukacyjnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia, rodzica (prawnego opiekuna, rodzica zastępczego), rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych.
 2. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników do oświadczenia należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”.
 3. W przypadku zakupu podręczników dla grupy uczniów koszty zakupu podręczników zwracane są rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) do wysokości wartości pomocy po przedłożeniu potwierdzenia zakupu zawierającego w szczególności: imię i nazwisko ucznia, nazwę i adres szkoły, klasę, do której będzie uczęszczał, wykaz zakupionych podręczników, lub materiałów edukacyjnych, kwotę zakupu, datę zakupu i czytelny podpis osoby, która dokonała zakupu. Potwierdzenie zakupu wystawia podmiot, który dokonał zakupu, na podstawie faktury VAT i listy uczniów, dla których zakupiono podręczniki i materiały edukacyjne.
zarzadzenie_nr_319602014_wojta_gminy_mala_wies_z_dnia_12_sierpnia_2014_roku.pdf

rozporzadzenie_rady_ministrow_z_dnia_29_lipca_2014_roku.pdf

uchwala_nr_1442014_rady_ministrow.pdf

wyprawka_szkolna_w_2014_r.pdf
Informacje o dokumencie:
 • Informację wprowawdził(a) do BIP: Nowatkiewicz Jadwiga
 • Data udostępnienia w BIP: 2014-09-04 09:27:37
 • Informacja zaktualizowana przez: Nowatkiewicz Jadwiga
 • Data ostatniej aktualizacji: 2014-11-17 10:23:04
 • Liczba odsłon: 2381
 • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7293263]

przewiń do góry