R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś


P R O T O K Ó Ł Nr VII/2003

z Sesji Rady Gminy Mała Wieś

odbytej w dniu 22 sierpnia 2003 roku
M a ł a W i e ś - s i e r p i e ń - 2003


P R O T O K Ó Ł Nr VII/2003
z Sesji Rady Gminy Mała Wieś odbytej w dniu 22 sierpnia 2003 roku
Na ogólną liczbę 15 radnych udział wzięło 12 radnych.
Nieobecni usprawiedliwieni :
1. Durałek Mariusz
2. Królikowski Ryszard
3. Michalczewska Anna

Do pkt. 1 porządku obrad

Pan Ryszard Gankowski Przewodniczący Rady Gminy powitał radnych , radnych powiatowych , sołtysów , kierowników jednostek podległych , kierowników zakładów pracy , pracowników administracji i wszystkich przybyłych.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Gminy stwierdził kworum , rada może obradować i podejmować uchwały.

Do pkt. 2 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy zaproponował wprowadzenie do porządku obrad następujących uchwał :
- podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego użytkowanego przez Barbarę i Zbigniewa małż. Jabłońskich znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Dzierżanowie
- podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego użytkowanego przez Ryszarda i Elżbietę małż. Witkowskich znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w Dzierżanowie.
- podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości zabudowanych położonych we wsi Dzierżanowo na rzecz dotychczasowych najemców.
- podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy na II półrocze 2003 roku.
Uwag do zaproponowanych zmian w porządku obrad radni nie wnieśli , w wyniku głosowania /12 za/ porządek obrad ze zmianami został przyjęty jednogłośnie i przedstawiał się następująco :

1. Otwarcie Sesji
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji
3. Przyjęcie protokółu z Sesji poprzedniej
4. Interpelacje i zapytania
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym.
6. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Mała Wieś za I półrocze 2003 roku
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW
9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2003 r
10. Podjęcie uchwały w sprawie współfinansowania modernizacji drogi powiatowej.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego , użytkowanego przez Barbarę i Zbigniewa małż. Jabłońskich znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym posadowionym na działce nr ewid. 86/2 o pow. 0,1589 ha , położonej we wsi Dzierżanowo gm. Mała Wieś , pow. płocki wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałami w częściach wspólnych budynku gospodarczego i w gruncie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego użytkowanego przez Ryszarda i Elżbietę małż. Witkowskich znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym posadowionym na działce nr ew. 86/2 o pow. 0,1589 ha , położonej we wsi Dzierżanowo , gm. Mała Wieś pow. płocki wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałami w częściach wspólnych budynku gospodarczego i w gruncie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości zabudowanych położonych we wsi Dzierżanowo na rzecz dotychczasowych najemców.
14. Podjęcie uchwały w sprawie planów pracy Komisji Rady Gminy na II półrocze 2003 roku.
15. Sprawy różne
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
17. Zamknięcie obrad


Do pkt. 3 porządku obrad

Protokół z Sesji poprzedniej został wyłożony do wglądu , uwag do protokółu nie było , w wyniku głosowania / 12 za / protokół został przyjęty bez zmian.

Do pkt. 4 porządku obrad

Do w/w pkt. nie było żadnych spraw.


Do pkt. 5 porządku obrad

Sprawozdanie Wójta Gminy.
Wójt przedstawił zebranym podjęte zarządzenia w okresie międzysesyjnym:
1. W sprawie zmian w budżecie gminy – zmniejszenie dochodów i wydatków na realizację zadań zleconych i własnych na postawie decyzji Wojewody.
2. W sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2003 – dokonanie przeniesień pomiędzy paragrafami w ramach działu.
3. W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie boiska asfaltowego przy Szkole Podstawowej w Podgórzu gm. Mała Wieś.”
4. W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu nieograniczonego na „Wymianę starych okien drewnianych na nowe okna PCV w budynku Szkoły Podstawowej w Małej Wsi”.
5. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 r – zwiększenie wydatków na realizację zadań zleconych i własnych – sfinansowanie części wyprawki szkolnej , sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów , wypłaty zasiłków z pomocy społecznej.
6. W sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok – przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu.
7. W sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu w trybie przetargu nieograniczonego na „Wymianę starych okien i drzwi na nowe PCV w budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi .”
8. W sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Mała Wieś za I półrocze 2003r.
9. W sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania dot. sprzedaży działki gminnej nr ew. 139/2 po byłym targowisku – w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.
Wójt zaznaczył , że wydane zarządzenia związane są z realizacją uchwały budżetowej oraz innych uchwał podjętych przez Radę.
Uwag do przedłożonego sprawozdania radni nie wnieśli.

Do pkt. 6 porządku obrad

Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy Mała Wieś za I półrocze 2003 roku.
Głos w tej sprawie zabrał Wójt Gminy Pan Wojciech Zmysłowski , przybliżył zebranym przedłożoną informację z wykonania budżetu Gminy Mała Wieś za I półrocze 2003 roku.
Odnośnie zadań inwestycyjnych , to są zrealizowane lub rozpoczęte , wykonano nawierzchnię asfaltową na boisku szkolnym w Podgórzu , zakupiono 3 szt. komputerów do Urzędu Gminy , zostały wykonane nawierzchnie asfaltowe w Małej Wsi i Liwinie , rozpoczeto wymianę okien w Szkole Podstawowej w Małej Wsi oraz wymianę okien w budynku Ośrodka Zdrowia w Małej Wsi , kontynuowana jest budowa sieci wodociągowej w m. Borzeń .
Sołtys wsi Borzęń zwrócił się z zapytaniem jaki jest całkowity koszt budowy sieci wodociągowej w Borzeniu. Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy , całkowity koszt budowy wodociągu wraz z nadzorem wyniesie 130 tys. złotych.
Następnie głos zabrał Pan Roman Grzelak Kierownik GKI , który poinformował zebranych jakie prace są wykonywane na terenie Gminy przy współudziale 15 bezrobotnych zatrudnionych w Urzędzie Gminy w ramach robót publicznych ;
- wykonano korytowanie i nawożenie tłuczniem – przygotowanie do asfaltowania na następujących ulicach w Małej Wsi : ul. Wierzbowa , ul. M.Reja , ul. Jagiełły , ul. Botaniczna , ul. Słoneczna ul. M. Dąbrowskiej .
- wykonano nawożenie żwirem i żużlem drogi gminne w następujących sołectwach : Brody Duże , Zakrzewo , Perki , Borzeń , Gałki Nowe.
Natomiast w Lasocinie na odcinku 1300 metrów została wyremontowana droga , na którą otrzymaliśmy dotację w wysokości 21tys. złotych , droga ta jest planowana pod asfaltowanie.
- Roboty budowlane również wykonywane są przy udziale bezrobotnych , w Nakasinie wyremontowano dwa lokale mieszkalne , są to lokale socjalne.W Szkole Podstawowej w Gałkach wymalowano klatkę schodową , w Małej Wsi wykonano elewację budynku szkoły oraz utwardzono plac przed szkołą. Również w Małej Wsi wykopano rów odwadniający , by nie zalewać posesji po drugiej stronie ul. Gawareckiego
W Orszymowie wyremontowano budynek gospodarczy, pomalowano dach na szkole , również wymalowano dach na budynku Przedszkola oraz wykonano malowanie w przedszkolu.
Wszystkie prace , które zostały wykonane przy udziale bezrobotnych były zrobione małym nakładem pieniężnym z korzyścią dla gminy , bo gdyby zatrudnić firmę nie wystarczyłoby pieniędzy w budżecie.
Uwag do przedłożonej informacji radni nie wnieśli.
Następnie głos zabrał Pan Ryszard Gankowski Przewodniczący Rady Gminy , który poinformował zebranych , że Komisje Rady Gminy pozytywnie zaopiniowały przedłożoną informację z wykonania budżetu Gminy na I półrocze 2003 roku. Przewodniczący odczytał również uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku wyrażającej opinię pozytywną o przedłożonej przez Wójta Gminy Mała Wieś informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2001 roku. W głosowaniu / 12 za / Rada Gminy Mała Wieś przyjęła informację z wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2003 roku.

Do pkt. 7 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2003 rok. Wyjaśnień udzieliła Pani Wanda Kwaśnik , jest to zwiększenie wydatków na wymianę stolarki okiennej w Szkole Podstawowej w Małej Wsi , są to środki z tytułu umorzenia pożyczki zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków w Dzierżanowie. Uwag do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania / 12 za / uchwał został przyjęta jednogłośnie.


Do pkt. 8 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
Głos zabrał Wójt Gminy , powiedział że powyższa pożyczka dotyczy uzupełnienia brakujących środków na sfinansowanie wymiany okien w Szkole Podstawowej w Małej Wsi.
Uwag do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania / 12 za / uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 9 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003r. Wyjaśnień udzieliła Pani Wanda Kwaśnik – Skarbnik Gminy . Zmiany polegają na zwiększeniu dochodów z tytułu wpłat mieszkańców na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej, zwiększenie dochodów z tytułu dotacji na budowę drogi gminnej w Lasocinie w kwocie 21 tys. złotych oraz zwiększeniu dochodów z tytułu wpływu opłaty targowej. Zmiana dotyczy również korekty wydatków na zadania inwestycyjne – jest to zmniejszenie wydatków remontowych w budżecie szkoły w Małej Wsi i przeniesienie ich na zadania inwestycyjne tj wymianę okien w szkole. Uwag do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania /12 za/ uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 10 porządku obrad

Przewodniczący rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie współfinansowania modernizacji drogi powiatowej Nr 250 Zakrzewo – Podgórze w roku 2004 .
Głos zabrał Wójt Gminy Pan Wojciech Zmysłowski , powiedział że jest to propozycja Starostwa odnośnie dokończenia modernizacji drogi w Podgórzu i Zakrzewie. Starostwo stara się o dofinansowanie budowy tej drogi ze środków SAPARD-u w kwocie zł 630 tys. , pozostała kwota 680 tys. złotych pozostaje do podziału na Starostwo i Gminę. Starostwo nie jest w stanie w tym roku skompletować niezbędnych dokumentów i dlatego też na dzień dzisiejszy jest deklaracja , że gmina wyraża zgodę na współfinansowanie modernizacji drogi w Podgórzu w roku 2004 .
Uwag do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania /12 za/ uchwał została podjęta jednogłośnie .

Do pkt. 11 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego , użytkowanego przez Barbarę i Zbigniewa małż. Jabłońskich znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym posadowionym na działce nr ewid. 86/2 o pow. 0,1589 ha , położonej we wsi Dzierżanowo gm. Mała Wieś pow. płocki wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałami w częściach wspólnych budynku gospodarczego i w gruncie.
Uwag do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania / 11 za , 1 osoba nie głosowała / uchwała została podjęta.

Do pkt. 12 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie przeznaczenia do sprzedaży lokalu mieszkalnego , użytkowanego przez Ryszarda i Elżbietę małż. Witkowskich znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym posadowionym na działce nr ewid. 86/2 o pow. 0,1589 ha , położonej we wsi Dzierżanowo gm. Mała Wieś pow. płocki wraz z pomieszczeniami przynależnymi oraz udziałami w częściach wspólnych budynku gospodarczego i w gruncie.
Uwag do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania / 11 za, 1 osoba nie głosowała / uchwała została podjęta.
Do pkt. 13 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie udzielenia bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości zabudowanych położonych we wsi Dzierżanowo na rzecz dotychczasowych najemców.
Wójt gminy zaproponował bonifikatę 15% przy jednorazowej wpłacie za te lokale , powiedział również że istnieje możliwość spłaty ratalnej za te mieszkania.
Głos w tej sprawie zabrał radny Pan Krzysztof Dębski , powiedział że nauczyciele chcieliby być traktowani jak ich koledzy w sąsiednich gminach lub tak jak zostali potraktowani pracownicy Cukrowni. Pan Dębski proponuje większą bonifikatę tj zniżkę w wysokości 30 %.
Wójt Gminy poinformował zebranych , że nie ma reguł odnośnie opustów , decyduje w tym wypadku Rada Gminy.
Pani Barbara Jabłońska powiedziała , że mieszkanie to jest wycenione bardzo drogo , poczyniła pewne wydatki w tym mieszkaniu ,założyła terakotę glazurę i uważa ,że wycena nastąpiła po przeprowadzonych remontach .
Wójt Gminy powiedział że przy wycenie lokali nie brane były pod uwagę przeprowadzone remonty przez dotychczasowych najemców . Nie jest możliwe aby nabywać w dzisiejszych czasach mieszkania za 4 lub 5 tys. złotych. Nie mniej jednak procent bonifikaty może być różny. Pieniądze ze sprzedaży mieszkań mogą być skierowane na budowę mieszkań socjalnych , chociaż decyzję w tej sprawie podejmie rada gminy.
Radny Pan Janczarek Jerzy zwrócił uwagę , że ostatnio gmina sprzedała działkę za 19 tys. złotych , a tu jest lokal mieszkalny za kwotę około 23 tys. złotych. Uważa że bonifikata w wysokości 15% to już jest duża obniżka za to mieszkanie.
Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski poddał pod głosowanie wniosek najdalej idący tj bonifikatę w wysokości 30% .
W wyniku głosowania / 1 za , 7 przeciw , 3 wstrzymujące się , 1 osoba nie głosowała / wniosek nie przeszedł.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poddał pod głosowanie wniosek aby bonifikata wynosiła 15% przy jednorazowej wpłacie .
W wyniku głosowania / 9za , 1 przeciw , 1 wstrzymujący się , 1 osoba nie głosowała / Rada Gminy podjęła uchwałę o udzieleniu 15% bonifikaty przy sprzedaży nieruchomości zabudowanych położonych we wsi Dzierżanowo.

Do pkt. 14 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie przyjęcia planów Komisji Rady Gminy na II półrocze 2003 roku.
Uwag do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania / 11 za , jedna osoba nie głosowała / uchwała została podjęta.


Do pkt. 15 i 16 porządku obrad

Sekretarz Gminy Pan Mirosław Banach poinformował zebranych , że Rada Gminy dokonuje wyboru ławników na kadencję lat 2004 – 2007 . Kandydatów na ławników zgłaszają prezesi sądów , stowarzyszenia , organizacje i związki zawodowe oraz co najmniej 25 obywateli mających czynne prawo wyborcze w terminie do 31 lipca 2003 roku. Wpłynęły już kandydatury na ławników , nie mniej jednak przed przystąpieniem do wyborów rada gminy powołuje zespół , który przedstawia radzie na sesji swoją opinię o zgłoszonych kandydatach.
W związku z tym Pan Sekretarz poprosił aby radni wybrali spośród siebie zespół , który zaopiniuje kandydatów na ławników.
Radni wybrali spośród siebie Zespół opiniujący w osobach :
1. Dębski Krzysztof
2. Pielat Andrzej
3. Domańska Teresa
4. Cichocki Zbigniew
Osoby te wyraziły zgodę na pracę w zespole opiniującym.

Radny Pan Zbigniew Cichocki zaproponował , aby na następną Sesję zaprosić Starostę Płockiego Pana Michała Boszko , aby ustalić na lata 2004 – 2006 wspólne inwestowanie w drogi powiatowe.

Sołtys wsi Orszymowo Pan Sobański zwrócił uwagę na to , że firma Hetman która ma podpisaną umowę z gminą na odbiór padliny jest niewiarygodna . Nie ma podanego konkretnego nr telefonu na który można zadzwonić aby odebrali padlinę , po zgłoszeniu telefonicznym padła krowa została odebrana po trzech dniach.
Pan Sobański zgłosił aby wycięto krzewy przy drodze z Orszymowa do Wilkanowa .
Pan Roman Grzelak udzielił odpowiedzi odnośnie zarośniętego pobocza – jest to droga powiatowa , zostanie wystosowane pismo do Zarządu Dróg Obwód Drogowy w Bodzanowie , gmina nie może wchodzić w kompetencje powiatu.
Odnośnie odbioru padliny , Wójt powiedział , że jest rozważana zmiana odbiorcy padliny .
Wójt zapoznał radnych z propozycją Głównego Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych odnośnie zakupu na raty samochodu pożarniczego. Wójt zgłosił chęć zakupu samochodu ze średnim wyposażeniem w cenie około 60 tys. złotych , kredyt na okres 5-ciu lat , zakupu dokonuje Zarząd Główny. Samochód przewidziany jest dla OSP Dzierżanowo , a z uwagi na to iż Dyrektor Gospodarstwa Rolnego w Dzierżanowie akceptuje sfinansowanie w części tego samochodu.

Wójt Gminy w nawiązaniu do wniosków Komisji Oświaty poinformował , iż gabinet stomatologiczny przy SP w Małej Wsi jest w trakcie uruchamiania .
Awarie sieci wodociągowych były i będą , w przypadku ich występowania mobilizowane są służby komunalne , a przeglądy i konserwacje są i będą wykonywane.

Zakład Energetyczny złożył propozycję modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie gminy. Zakład proponuje wymianę liczników na taryfowe , oświetlenie całonocne , a wymiana byłaby na koszt gminy. Koszt operacji to około 300 tys. złotych , Zakład rozłożyłby to na cztery lata , kredyt oprocentowany byłby na 13 %. Na dzień dzisiejszy Gminy na to nie stać.

Wójt zaproponował radnym wzięcie pod uwagę budowy lokali socjalnych w przyszłym budżecie gminy.

Wójt poinformował zebranych , że można ubiegać się o kredyt preferencyjny w związku z wystąpieniem suszy. Nie mogą występować przypadki losowa tylko wnioski będą uwzględniane w przypadku wystąpienia całego sołectwa. Szkody powstałe z tytułu suszy będą oceniane przez Komisję , a jeżeli kredyt będzie przyznany to i tak należy go spłacić.

W bieżącym roku na jesieni przygotowywane jest wszczęcie postępowania zmierzające do likwidacji Szkoły Podstawowej w Chylinie. Wójt otrzymał dwie propozycje odnośnie zagospodarowania obiektu , rozszerzenie działalności DPS z Zakrzewa oraz sprzedaż na rzecz fundacji , organizacja szkoły dla niepełnosprawnych.

Sołtys wsi Liwin zwrócił się z zapytaniem , czy dzieci z Liwina będą dowożone do gimnazjum w Małej Wsi. Wójt udzielił odpowiedzi , iż harmonogram dowożenia dzieci ustala Dyrektor Gimnazjum P.Andrzej Barciński, a po to był wykonany asfalt na tej drodze aby go wykorzystać.
Do pkt. 17 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy podziękował radnym , sołtysom oraz wszystkim przybyłym za udział w obradach i zamknął obrady VII Sesji Rady Gminy Mała Wieś.
Czas trwania obrad 10:00 - 14: 10
Protokółowała W. Dębska
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-05-11 12:37:56
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-11 12:37:56
  • Liczba odsłon: 6918
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7133422]

przewiń do góry