Ewidencji obiektów turystycznych

Zgłoszenie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie

( inne niż : hotele, motele, pensjonaty, kempingi, domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, schroniska).

Prowadzenie ewidencji innych obiektów świadczących usługi hotelarskie należy do obowiązku burmistrza i wójta, właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu - art. 38 ust. 3 ustawy z dnia  29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tj. Dz. U. 2016 187ze zm. z dnia 2016.02.16).

Każdy kwaterodawca świadczący usługi hotelarskie ma obowiązek zgłosić, w formie pisemnej na formularzu wniosku, w Urzędzie Gminy Mała Wieś, ul. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś , obiekt do ewidencji zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy o usługach turystycznych.

Osoby świadczące usługi hotelarskie w innych obiektach niż obiekty hotelarskie zobowiązane są przed rozpoczęciem działalności zgłosić taki obiekt do ewidencji prowadzonej w gminie właściwej ze względu na miejsce położenia obiektu. Obowiązek ten dotyczy wszystkich, którzy świadczą usługi hotelarskie w obiektach, które nie są obiektami hotelarskimi (czyli nie są: hotelem, motelem, pensjonatem, kempingiem, domem wycieczkowym, schroniskiem młodzieżowym, schroniskiem). Zgodnie z ustawą usługi hotelarskie to: krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych. Świadczeniem usług hotelarskich jest także wynajmowanie przez rolników pokoi i miejsca na gospodarstwach rolnych. Zatem należy pamiętać, iż rolnicy prowadzący gospodarstwa agroturystyczne są także zobowiązani do dokonania zgłoszenia.

  Wymagane dokumenty podczas dokonywania zgłoszenia:

  1. Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów innych niż obiekty hotelarskie, w których są świadczone usługi hotelarskie na terenie gminy Mała Wieś. ( pobierz wniosek.doc )
  2. Opis obiektu ( pobierz dokument.doc )
  3. Deklaracja dotycząca spełnienia minimalnych wymagań.( pobierz deklarację.pdf )
  1. Odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo zaświadczenie z numerem wpisu do ewidencji działalności gospodarczej - o ile taki posiada

Brak opłat za złożenie wniosku z załącznikami.

Dodatkowe informacje:

1. Na terenie Gminy Mała Wieś ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie będącego obiektem hotelarskim prowadzi Wójt Gminy Mała Wieś

2. Dokumentację należy złożyć: na Dziennik Podawczy w Urzędzie Gminy w Małej Wsi, ul. Kochanowskiego 1, 09-460 Mała Wieś

3. Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do Urzędu Gminy w Małej Wsi o następujących zmianach:

  • zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
  • uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego i nadaniu kategorii podlegającym wpisaniu do ewidencji prowadzonej przez marszałka województwa,
  • zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
  • zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,
  • zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych. 

Dokumenty do pobrania:

1.       Zgłoszenie do ewidencji wszelkich zmian ( pobierz dokument.doc )

2.       Zawiadomienie o zakończeniu świadczenia usług ( pobierz dokument.doc

Podstawa prawna: