Mała Wieś, dn. 12.09.2011 r.

 

 

PPR 7624/3/11

 

 

 D E C Y Z J A

 

 

            Na podstawie   art. 71 ust 2 pkt 2, art. 75 ust 1 pkt. 4, art. 84  oraz  art.85 ust.  1  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko  ( Dz. U z 2008r. Nr 199, poz.1227), a także § 3 ust. 1 pkt 80  Rozporządzenia  Rady Ministrów  z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia  rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać  na środowisko oraz  szczegółowych  uwarunkowań  związanych  z kwalifikowaniem przedsięwzięcia  do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2010r. Nr 213,poz. 1397 ze zm.) oraz  art.104 ustawy z  dnia  15 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r.  Nr 98, poz.1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5 sierpnia  2011 roku ( data wpływu 09.08.2011r.), złożonego przez  Firmę  Biogazownia Mała Wieś spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „BUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 2 MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ”

 

 

 

Stwierdzam

 

brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na BUDOWIE BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 2 MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ”

 

 

Uzasadnienie

                  W dniu 09.08.2011 roku do Urzędu Gminy w Małej Wsi wpłynął wniosek Firmy Biogazownia Mała Wieś spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na BUDOWIE BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 2 MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ.

    Do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach załączono: kartę informacyjną przedsięwzięcia, kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczoną lokalizacją inwestycji, wypisy z rejestru gruntów oraz opłatę skarbową. 

 

    Po zapoznaniu się z dokumentacją, wszczęto postępowanie w przedmiotowej sprawie. O wszczęciu postępowania i możliwości zapoznania się z zamierzeniami inwestycyjnymi wnioskodawcy, zawiadomiono strony postępowania (zawiadomienie z dnia 12.08.2011 r.) w trybie art.61 § 4 Kpa i w związku z art.73 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr.199, poz.1227 ze zm.). Zawiadomienie z dnia 12.08.2011 r. zostało również zamieszczone na tablicy ogłoszeń oraz stronie BIP Urzędu Gminy Mała Wieś, a także w pobliżu miejsca lokalizacji inwestycji. We wskazanym terminie - danym na zapoznanie się z dokumentacją sprawy –nie zostały złożone wnioski.

 

            Przedsięwzięcie zakwalifikowano do § 3 ust. 1 pkt 80 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397 ze zm.).

 

Teren planowanej inwestycji znajduje się poza obszarami poddanymi ochronie prawnej, w tym poza obszarami specjalnej ochrony Natura2000.

 

   W związku z powyższym, organ prowadzący postępowanie działając w myśl art.78 ust. 1 pkt 2, oraz art.64 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie , udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) w dniu 10.08.2011 roku wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku o opinię w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, konieczności sporządzenia raportu i jego ewentualnego zakresu.  

 

Wynikiem wystąpień do w/w organów są nadesłane postanowienia:

 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Płocku z dnia 18.08.2011 znak ZNS. 7170-588-204/2011.MP. oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 25.08.2011r. znak WOOŚ-II.4240.993.2011.AM  wyrazili opinię, że dla przedsięwzięcia polegającego na „BUDOWIE BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 2 MW WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ” istnieje potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Biorąc pod uwagę wskazane opinie organów opiniujących, które nie są wiążące dla organu prowadzącego postępowanie oraz uwarunkowania określone w art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko Wójt Gminy Mała Wieś w postanowieniu z dnia 30.08.2011r. stwierdził brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia uwzględniając łącznie następujące uwarunkowania.

 

            1.Rodzaj i charakterystyka przedsięwzięcia, z uwzgl