R A D A G M I N Y M A Ł A W I E ŚP R O T O K Ó Ł Nr III/2002

z Sesji Rady Gminy Mała Wieś

odbytej w dniu 27 grudnia 2002 rM a ł a W i e ś - g r u d z i e ń - 2002
P R O T O K Ó Ł Nr III/2002

z III Sesji Rady Gminy Mała Wieś odbytej w dniu 27 grudnia 2002 roku.
Na ogólną liczbę 15 radnych udział wzięło 15 radnych.


Do pkt. 1 porządku obrad

Pan Ryszard Gankowski Przewodniczący Rady Gminy powitał radnych , radnych powiatowych , sołtysów , kierowników jednostek podległych , kierowników zakładów pracy , pracowników administracji i wszystkich przybyłych. Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Gminy stwierdził kworum , rada może obradować i podejmować uchwały.

Do pkt. 2 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski zaproponował wprowadzenie do porządku obrad jednego punktu tj podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy. Pan Gankowski poinformował zebranych , że w Dzienniku Ustaw ukazało się rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin , starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich , gdzie ustalone zostały stawki wynagrodzeń oraz stawki dodatków funkcyjnych dla wójtów , burmistrzów , prezydentów i dlatego też trzeba podjąć uchwałę w sprawie wynagrodzenia Wójta gdyż obecne wynagrodzenia Wójta Gminy Pana Wojciecha Zmysłowskiego jest niższe niż minimalne stawki podane w tym rozporządzeniu.
Radni jednogłośnie przychylili się do powyższej zmiany , w wyniku głosowania / 15 za/ porządek obrad został przyjęty i przedstawiał się następująco:

1. Otwarcie Sesji
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji
3. Przyjęcie protokółu z Sesji poprzedniej
4. Interpelacje i zapytania
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok
6. Podjęcie uchwały w sprawie programu ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z indywidualnych gospodarstw rolnych
7. Podjęcie uchwały w sprawie akceptacji lokalizacji funkcji mieszkalno – usługowej
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mała Wieś
9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mała Wieś na 2003 rok
10. Podjecie uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w I-szej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości kategorii i zaszeregowania dla jednostek budżetowych.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie SP ZOZ w Małej Wsi
12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania i wyboru członków Rady Społecznej SP ZOZ w Małej Wsi
13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Dyrektora SP ZOZ w Małej Wsi
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta
15. Sprawy różne
16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
17. Zamknięcie obrad

Do pkt. 3 porządku obrad

Protokół z Sesji poprzedniej został wyłożony do wglądu , uwag do protokółu nie było , w wyniku głosowania /15za/ protokół został przyjęty bez zmian.

Do pkt. 4 porządku obrad

Do w/w pkt. nie było żadnych spraw.


Do pkt. 5 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2002 rok , uwag do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania /15za/ uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Do pkt. 6 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie programu ochrony wód gruntowych przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z indywidualnych gospodarstw rolnych.
Uwag do projektu uchwały radni nie wnieśli , w wyniku głosowania /15za/ uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.


Do pkt. 7 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przestawił projekt uchwały w sprawie akceptacji lokalizacji funkcji mieszkalno – usługowej.
Uwag do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania /15za/ uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.


Do pkt. 8 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Mała Wieś.
Głos w tej sprawie zabrał Wójt Gminy , który poinformował zebranych , że plan zagospodarowania przestrzennego który jest w posiadaniu gminy stracił swą ważność już dwa lata temu , ale na mocy ustaw można było wydawać decyzje o przeznaczeniu gruntów do końca 2002 roku. Gdyby gmina nie przystąpiła do zmiany planu i nie podjęła stosownej uchwały to od 1 stycznia 2003 roku nie można wydawać decyzji o zagospodarowaniu przestrzennym i przeznaczeniu gruntów . Pierwszym etapem było uchwalenie Studium uwarunkowań terenu gminy , które kosztowało 55 tys. złotych. Procedura zmiany planu zagospodarowania przestrzennego gminy będzie trwała około dwóch lat.
Uwag do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania /15za/ uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.


Do pkt. 9 porządku obrad

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2003 rok.
Głos w tej sprawie zabrał Wójt Gminy Pan Wojciech Zmysłowski , poinformował zebranych , że dochody gminy planuje się w 2003 roku na kwotę 9.182.100złotych natomiast wydatki na kwotę 8.682.100 złotych , różnica wynika stąd ,że w 2003 roku należy spłacić kredy w wysokości 500tys. złotych. Większość wydatków stanowią wydatki na oświatę tj 4.626.164 złotych a razem z Przedszkolem Samorządowym 5.022.615,- złotych. Fundusz płac nauczycieli stanowi 82% subwencji , a 18 % wydatki rzeczowe. Wójt przedstawił zebranym jak kształtują się wydatki rzeczowe w poszczególnych szkołach :
Szkoła Podstawowa w Małej Wsi – 223.400 złotych
Szkoła Podstawowa Filia Gałki - 14.820 złotych
Szkoła Podstawowa w Podgórzu - 116.340 złotych
Szkoła Podstawowa Filia w Chylinie - 30.350 złotyc
Szkoła Podstawowa w Orszymowie - 67.050 złotych
Szkoła Podstawowa w Święcicach - 51.150 złotych
Szkoła Podstawowa w Dzierżanowie - 48.217 złotych
Ginazjum w Małej Wsi 112.850 złotych.
Natomiast całkowity koszt utrzymania Urzędu Gminy wynosi 882.530 złotych.
Na opiekę społeczną planuje się kwotę 625 tys. złotych. Na płace pracowników GOPS-u dostajemy 100tys złotych oraz z budżetu gminy dokładamy 43.890 złotych. Dlatego też Wójt powiedział iż podjął decyzję o redukcji zatrudnienia w GOPS-ie o jeden etat z dniem 1 stycznia 2003 roku ze względów ekonomicznych.
Wójt powiedział również , że chciałby zatrudnić koordynatora oświaty w wymiarze ½ etatu gdyż do tej pory obowiązki te pełnił Sekretarz Gminy.
Następnie Wójt przestawił wnioski jakie złożyły Komisje Rady Gminy :
Komisja Rewizyjna :
1. Komisja wnioskuje o przeniesienie zaplanowanych wydatków z drogi publicznej powiatowej w Podgórzu w wysokości 88 tys. zł na modernizację ul. Słowackiego w Małej Wsi , gdy nie dojdzie do skutku współdziałanie gminy i powiatu w 2003 roku w zadaniu modernizacja drogi w Podgórzu.
2. Komisja wnioskuje o rozpoczęcie prac projektowych / plany geodezyjne , plany drogowe / przy budowie drogi utwardzonej / asfaltowej/ Gałki – Chylin.
3. Komisja wnioskuje o redukcję punktów bibliotecznych filialnych o punkty biblioteczne w Podgórzu i Główczynie w celu zmniejszenia kosztów utrzymania.
Wójt udzielił następujących odpowiedzi :
Ad. 1 Zaplanowane wydatki na udział gminy w kosztach budowy drogi w Podgórzu będą potrzebne jedynie w przypadku podjęcia tej inwestycji przez Starostwo Powiatowe. Jeżeli inwestycja ta nie znajdzie się w planach wówczas pieniądze zostaną przesunięte na inne zdania . Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Rada Gminy. Osobiście nie miałbym nic przeciwko asfaltowaniu ulicy Słowackiego ale trzeba pamiętać , że niektóre zadania są nie dofinansowane stąd nie można z góry założyć , że wniosek Komisji będzie zrealizowany w roku 2003.
Ad. 2 Prace projektowe na drodze Gałki – Chylin nie leżą w kompetencji gminy ponieważ jak wiadomo jest to droga powiatowa . W tej sprawie możemy jedynie zwrócić się do Starostwa Powiatowego w Płocku.
Ad. 3 Podzielam stanowisko Komisji w sprawie likwidacji samodzielnych punktów bibliotecznych w Główczynie i Podgórzu. Księgozbiór będący w tych punktach należy przesunąć do bibliotek szkolnych w Dzierżanowie i Podgórzu gdyż jak wiadomo korzysta z niego przede wszystkim młodzież szkolna natomiast inni czytelnicy mogą korzystać z Biblioteki Gminnej w Małej Wsi , której czas powinien być wydłużony do 12 godzin dziennie.

Wnioski Komisji Oświaty , Kultury i Zdrowia.
1. Komisja wnioskuje o rozpatrzenie zakupu żwiru na drogi od rolników , którzy nie płacą podatku rolnego.
2. Komisja wnioskuje o sprawdzenie celowości naprawy drogi gminnej Lasocin – Nakwasin – Dzierżanowo w okresie zimowym.

Ad. 1 Wójt powiedział , że byłoby dobrze gdyby można dokonywać zakupu żwiru do remontu dróg od rolników , którzy posiadają żwirownie najbliżej remontowanej drogi . Powody , że tak się nie dzieje to :
- nie każdy żwir nadaje się na drogę,
- zdarza się , że rolnik nie jest zainteresowany sprzedażą żwiru,
- najważniejszym jest fakt , że na eksploatację żwirowni jest potrzebne stosowne zezwolenie , za które trzeba zapłacić. Gmina jako podmiot publiczny nie może korzystać ze żwirowni nielegalnych.
Ad. 2 Naprawa drogi gminnej Lasocin – Nakasin została podjęta w wyniku interwencji zainteresowanych mieszkańców . Okres jesienno – zimowy nie jest najlepszym terminem wykonywania napraw dróg.. Nawiezienie pewnej ilości żwiru i żużlu nie było bezcelowe w ostatecznym rozrachunku uzyskano poprawę stanu tej drogi.

Komisja Budżetowo Gospodarcza i Ochrony Środowiska.
1. Komisja wnioskuje aby do planu budżetu z zakresu zadań inwestycyjnych na lata 2003-2005 umieścić zadanie budowa drogi powiatowej Wilkanowo - Nakwasin oraz budowa drogi gminnej Wilkanowo – Kiełtyki.
2. Komisja wnioskuje aby Wójt Gminy przynajmniej dwie godziny w tygodniu przyjmował interesantów w sprawach skarg i wniosków .
3. Uczniowski Klub Sportowy z Podgórza wnioskuje o przeznaczenie z budżetu Gminy z wydatków na imprezy sportowe 1000,00 złotych na dofinansowanie dwóch imprez sportowych o zasięgu ponadpowiatowym tj. – Jesienne biegi przełajowe z okazji Dnia Niepodległości.
- Drużynowe Sztafetowe Biegi Przełajowe.
4. Komisja wnioskuje o wycięcie drzew przy drodze powiatowej w Lasocinie – na zakręcie – z uwagi na bezpieczeństwo publiczne.
5. Komisja wnioskuje o zmniejszenie wydatku inwestycyjnego na zkup pieca centralnego ogrzewania dla potrzeb Strażnicy w Gałkach o 50% tj do kwoty 2000,00 złotych i zdjętą kwotę Komisja wnioskuje przekazać na rezerwę budżetową.
6. Komisja wnioskuje o wygospodarowanie w budżecie gminy funduszy , które były by przeznaczone na wynagrodzenia osób patrolujących wały nad Wisłą w okresie zagrożenia powodzią.

Wójt udzielił następujących odpowiedzi.
Ad. 1 Sprawie planów budowy i modernizacji dróg zarówno gminnych jak i powiatowych należy poświęcić więcej czasu i dlatego też temat ten byłby tematem następnej Sesji Rady Gminy. Należy bowiem opracować wieloletni program w tym zakresie.
Ad. 2 W praktyce stosowanej od lat jest , że interesantów przyjmuję zawsze kiedy jestem w Urzędzie chyba , że zaplanowane zajęcia np. umówione spotkanie to uniemożliwiają .
Ad. 3 Przychylam się do wniosku przeznaczeniu z budżetu gminy 1000 złotych na dofinansowanie wymienionych imprez sprtowych. Niezależnie od tego Szkoły powinny zaplanować wydatki we własnym budżecie wiedząc o planowanych imprezach.
Ad. 4 Sprawa wycięcia drzew przy drodze powiatowej w Lasocinie zostanie kierowana do Zarządu Dróg Powiatowych w Płocku.
Ad. 5 Sprawa patrolowania wałów w okresie zagrożenia powodzią rzeczywiście sprawie pewne kłopoty , planowanie wydatków na ten cel jest trudne , uregulowanie sprawy kosztów Wójt proponuje w drodze bieżącej korekty budżetu.
Ad. 6 Wniosek ten Wójt stawia na forum Rady.
W związku z tym Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski poddał pod głosowanie wniosek Komisji o zdjęcie z wydatków inwestycyjnych na zakup pieca centralnego ogrzewania kwoty 2000 złotych.
W wyniku głosowania / 5 za , 5 przeciw , 5 wstrzymujących się / wniosek nie uzyskał poparcia i nie został przyjęty.
Więcej wniosków ani uwag do projektu budżetu radni nie wnieśli. Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski odczytał Uchwałę Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Płocku wyrażającą pozytywną opinię o przedłożonym przez Zarząd Gminy Mała Wieś projekcie budżetu na 2003 r.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy przedstawił projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mała Wieś na 2003 rok , w wyniku głosowania / 15 za / uchwała została przyjęta jednogłośnie , uchwalono budżet gminy na 2003 rok.

Do pkt. 10 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w
I – szej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych w tabeli punktowych rozpiętości kategorii i zaszeregowania dla jednostek budżetowych.
Uwag do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania / 15 za / uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.


Do pkt. 11 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi.
Głos w tej sprawie zabrał Wójt Gminy , który powiedział , że na ostatnim spotkaniu Rady Społecznej została podjęta uchwała w sprawie zmiany w statucie Rady Społecznej polegająca na tym iż Dyrektora Rady powołuje Rada Gminy na wniosek Rady Społecznej. Pozostałe zapisy Statutu pozostają bez zmian.
Uwag do projektu uchwały nie było , w wyniku głosowania / 15 za / uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Do pkt. 12 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy poinformował zebranych , że kadencja Rady Społecznej upłynęła z końcem kadencji Rady Gminy Mała Wieś. W skład Rady Społecznej wchodzą : jako Przewodniczący Wójt Gminy , przedstawiciele wybrani spośród radnych w głosowaniu tajnym oraz przedstawiciel Wojewody .
W związku z tym , że wybór członków Rady Społecznej odbywa się w głosowaniu tajnym Przewodniczący Rady Gminy poprosił radnych o podanie składu osobowego Komisji Skrutacyjnej.
Do Komisji Skrutacyjnej wytypowano następujące osoby.
1. Ostrowski Jerzy
2. Szymczak Alfred
3. Domańska Teresa
Radni wyrazili zgodę na pracę w Komisji Skrutacyjnej.
W wyniku głosowania / 15 za / został przyjęty skład osobowy Komisji Skrutacyjnej. Komisja ukonstytuowała się i wybrała spośród siebie Przewodniczącego którym został Jerzy Ostrowski.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej przedstawił Regulamin Głosowania , w wyniku głosowania / 15 za / został przyjęty regulamin głosowania.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy poprosił o zgłaszanie kandydatów na członków Rady Społecznej.
Zgłoszono następujące kandydatury :
1. Dębski Krzysztof
2. Pielat Andrzej
3. Wójcik Henryk
4. Rajewski Robert
5. Janczarek Jerzy
6. Durałek Mariusz
Zgłoszeni kandydaci wyrazili zgodę na kandydowanie . Rozdano karty do głosowania , które następnie zostały wrzucone do przygotowanej urny. Karty z urny wyjęto i przeliczono.
Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytał protokół z wyników głosowania , który wraz z kartami do głosowania stanowi załącznik do niniejszego protokółu.
Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski odczytał treść uchwały w sprawie wyboru członków Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Małej Wsi.
W wyniku głosowania / 15 za / uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Do pkt. 13 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie powołania Dyrektora SP ZOZ w Małej Wsi.
Głos zabrał Wójt Gminy , który powiedział , że z dniem 31 grudnia 2002r kończy się umowa z Panem dr Mirosławem Dudziakiem na stanowisku Dyrektora SP ZOZ w Małej Wsi. Poprzednia Rada Społeczna jak również Zarząd Gminy pozytywnie wyrazili się na temat pracy Pana Dudziaka na stanowisku dyrektora SP ZOZ w Małej Wsi i dlatego też Wójt proponuje na to stanowisku ponownie kandydaturę Pana dr Dudziaka .
Uwag do przedstawionej kandydatury na stanowisk Dyrektora SP ZOZ nie było , w wyniku głosowania / 15 za / uchwała w sprawie powołania Dyrektora SP ZOZ w Małej Wsi została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Do pkt. 14 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta.
Przewodniczący powiedział , że wyjaśnienia odnośnie projektu były przedstawione przy uchwalaniu porządku obrad , uwag do projektu uchwały radni nie wnieśli , w wyniku głosowania / 15 za / uchwała została podjęta jednogłośnie i stanowi załącznik do niniejszego protokółu.

Do pkt. 15 i 16 porządku obrad

Wójt Gminy podziękował radnym za uchwalenie budżetu gminy Mała Wieś na 2003 r oraz złożył wszystkim zebranym życzenia wszelkiej pomyślności w nadchodzący 2003 roku.
Do życzeń dołączył się Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski.

Do pkt. 17 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski podziękował radnym , sołtysom , radnym powiatowym oraz wszystkim przybyłym za udział w obradach i zamknął obrady III Sesji Rady Gminy Mała Wieś.


Czas trwania obrad 10:00 - 14:40

Protokółowała W. Dębska
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-05-11 12:39:43
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-11 12:39:43
  • Liczba odsłon: 7012
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7133383]

przewiń do góry