Stare Świecice, 17.05.2018 r.

 

Zapytanie ofertowe

Postępowanie o wartości nie przekraczającej kwot określonych w art. 4 pkt. 8 ustawy a dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

/tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579z późn. zm./

 

I. Zamawiający:

Środowiskowy Dom Samopomocy w Starych Święcicach

Adres do korespondencji: Stare Święcice 22, 09-460 Mała Wieś

tel. 606 685 062              

e- mail: sds@malawies.pl

 

                                               Zaprasza do złożenia ofert cenowych na:

Wykonywanie specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach

 

II. Opis przedmiotu zamówienia

1) Wykonywanie specjalistycznych usług fizjoterapeutycznych dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach, m.in.:

- kinezyterapię,

- terapie manualną,

- ćwiczenia indywidualne,

- masaże,

- metody specjalistyczne fizjoterapii.

 

2) Opracowanie planów rehabilitacji dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach.           

3) Realizacja programów rehabilitacyjnych po zatwierdzeniu przez Kierownika Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach, w pomieszczeniach udostępnionych przez Zleceniodawcę.

4) Prowadzenie fizjoterapii aktywizującej ruchowo oraz prowadzenie indywidualnych dopasowanych do rodzaju niepełnosprawności zajęć.

5) Liczba osób objętych rehabilitacją: 30 osób ze znacznym bądź umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z różnymi schorzeniami i dysfunkcją narządu ruchu.

4) Liczba godzin w planie na usługi w zakresie działań fizjoterapeutycznych i rehabilitacyjnych w miesiącu wynosić będzie około 40 godzin miesięcznie, w dniach i godzinach ustalonych przez Zleceniodawcę.

5) Zajęcia z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii będą przeprowadzane dla osób indywidualnych, jak i grupowo.

6) Zapłata za usługi będzie dokonana bezgotówkowo przelewem bankowym na rachunek Wykonawcy w terminie nie krótszym niż 14 dni od dnia dostarczenia potwierdzenia wykonania usługi na podstawie złożonego rachunku / faktury VAT wystawionej Zleceniodawcy po przedstawieniu rejestru godzin realizacji zlecenia.

7) Przewidywany termin realizacji zlecenia od czerwca 2018r. do 31.12.2018 roku.

 

III. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) Posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności objętych niniejszym postepowaniem, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykonawca zobowiązany jest załączyć do oferty aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej,

b) Posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia: Wykonawca celem wykazania spełnienia warunku zobowiązany jest załączyć do oferty dokumenty potwierdzające wykształcenie i przygotowanie zawodowe do wykonywania usług w zakresie rehabilitacji i/lub fizjoterapii, inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności, referencje z dotychczasowych miejsc pracy, w przypadku ich posiadania, a także udokumentować doświadczenie i staż pracy.

 

IV. Dokumenty, jakie Wykonawca powinien załączyć do oferty

 

1 Zleceniodawca wymaga, aby każda oferta zawierała następujące dokumenty:

a) wypełniony i podpisany przez Wykonawcę Formularz cenowo – ofertowy (załącznik nr 1),

b) zaakceptowany wzór umowy ( załącznik nr 2),

c) dokument potwierdzający wykształcenie i przygotowanie zawodowe do wykonywania usług w zakresie rehabilitacji i/lub fizjoterapii,

d)  inne dodatkowe dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje i umiejętności,

e)   referencje z dotychczasowych miejsc pracy, w przypadku ich posiadania,

f) aktualny odpis z właściwego rejestru lub zaświadczenie o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, bądź oświadczenie o nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

2. Postępowanie prowadzi się w języku polskim.

3. Zleceniodawca nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania oferty.

V. Informacje o sposobie porozumiewania się Zleceniodawcy z Wykonawcą oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów a także wskazanie osoby uprawnionej do porozumiewania się z Wykonawcą.

1. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zleceniodawca i Wykonawca mogą przekazywać pisemnie lub drogą elektroniczną. Wymagają one na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania.

2. W przypadku braku potwierdzenia otrzymania dokumentów wymienionych w pkt. 1 przez Wykonawcę, Zleceniodawca uzna, że  pismo wysłane na adres poczty elektronicznej podany przez Wykonawcę, zostało mu doręczone w sposób umożliwiający Wykonawcy zapoznanie się z jego treścią.

3. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami i udzielania wyjaśnień dotyczących zapytania jest Pani Bogumiła Radzka – Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach, tel. 606 685 062, e-mail: