R A D A G M I N Y M A Ł A W I E Ś

P R O T O K Ó Ł Nr X/2003

z Sesji Rady Gminy Mała Wieś

odbytej w dniu 30 grudnia 2003 rokuM a ł a W i e ś - g r u d z i e ń - 2003

P R O T O K Ó Ł Nr X/2003
z Sesji Rady Gminy Mała Wieś odbytej w dniu 30 grudnia 2003 roku.
Na ogólną liczbę 15 radnych udział wzięło 14 radnych.
Nieobecni usprawiedliwieni:
1. Michalczewska Anna

Do pkt. 1 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski powitał radnych , radnych powiatowych , sołtysów , kierowników jednostek podległych , kierowników zakładów pracy , pracowników administracji i wszystkich przybyłych.
Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady Gminy stwierdził kworum , rada może obradować i podejmować uchwały.

Do pkt. 2 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił porządek obrad Sesji , uwag do porządku obrad nie było , w wyniku głosowania /14 za / porządek obrad został przyj ety i przedstawiał się następująco :
1. Otwarcie Sesji
2. Przyjęcie porządku dziennego obrad Sesji
3. Przyjęcie protokółu z Sesji poprzedniej
4. Interpelacje i zapytania
5. Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym
6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia wartości nieruchomości zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr ewid. 144/1, położonej w Małej Wsi przy ul. Płońskiej w celu ustalenia ceny wywoławczej na w/w nieruchomość w mającym się odbyć drugim przetargu ustnym nieograniczonym na w/w nieruchomość.
7. Sprawy różne
- dyskusja nad kolejnością inwestycji drogowych
8. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania
9. Zamknięcie obrad

Do pkt. 3 porządku obrad

Protokół z Sesji poprzedniej został wyłożony do wglądu , uwag do protokółu nie było, w wyniku głosowania /14za/ protokół został przyjęty bez zmian.
Do pkt. 4 porządku obrad

Interpelacje i zapytania.

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski odczytał list gratulacyjny dla uczennicy IV klasy SLO w Małej Wsi Agnieszki Zmysłowskiej , która zajęła II miejsce w konkursie wiedzy organizowanym przez Towarzystwo Naukowe Płockie. Przewodniczący Rady Gminy wręczył również Agnieszce Zmysłowskiej pamiątkowy zegarek z logo Małej Wsi .
Agnieszka Zmysłowska podziękowała za nagrodę , powiedziała iż konkurs obejmował wiedzę historyczną z zakresu II wojny światowej z obszaru powiatów gostyniński , płocki , sierpecki, Agnieszka podziękowała opiekunom Panu Andrzejowi Jeznachowi oraz Panu Wiesławowi Żmudzie
za przygotowanie i pomoc w zbieraniu materiałów.

Następnie głos zabrał Pan Krzysztof Dębski , który wręczył Wójtowi Gminy Panu Wojciechowi Zmysłowskiemu upominek przyznany przez Zrzeszenie Ludowych Zespołów Sportowych za wkład pracy i pomoc dla rozwoju sportu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Mała Wieś.

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski powitał przybyłego na Sesję Kierownika Posterunku Policji w Wyszogrodzie Pana Roberta Koper .
Pan Koper poinformował zebranych , że od 1 grudnia 2003 roku terenem działania posterunku policji w Wyszogrodzie objęta została Gmina Mała Wieś i Posterunek Policji w Wyszogrodzie obsługuje dwie gminy mimo , że funkcjonariuszy nie przybyło . Na dzień dzisiejszy jak zapewnił Pan Kierownik Posterunku przestępczość spadła.
Wójt Gminy przypomniał radnym , że powyższa sprawa była omawiana na Sesji , była przedstawiana Komendantowi Powiatowemu Panu Kilianowskiemu , prośba została spełniona i Gmina Mała Wieś jest w rejonie działania Posterunku w Wyszogrodzie , a jeżeli będzie to możliwe jak powiedział Wójt , gmina będzie wspierać działalność Posterunku.

Do pkt. 5 porządku posiedzenia

Sprawozdanie Wójta Gminy z wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym tj od 8 grudnia 2003 roku do 30 grudnia 2003 roku.
Wydano następujące zarządzenia :
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok – zwiekszenie dochodów i wydatków z tytułu otrzymanej dotacji na świadczenia obligatoryjne i pomoc okresową .
- w sprawie zmian w budżecie gminy na 2003 rok – przeniesienie wydatków pomiędzy paragrafami w ramach działu.
- w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzinym w trybie przetargu nieograniczonego.
- w sprawie powołania Komisji odbiorowej do odbioru zrealizowanej inwestycji „ rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami zagrodowymi we wsiach Podgórze Parcele i Podgórze.
- w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2004 rok
- w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania dot. sprzedaży działki gminnej nr ewid. 309/7 o pow. 0,0270 ha zabudowanej 1 segmentem budynku mieszkalnego dwurodzinnego o pow. użytkowej 66m² położonej przy ul. Kochanowskiego 12 w Małej Wsi w trybie przetargu ustnego nieograniczonego / II przetarg /.


Do pkt. 6 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski przedstawił projekt uchwały w sprawie obniżenia wartości nieruchomości zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr ewid. 144/1 , położonej w Małej Wsi przy ul. Płońskiej w celu ustalenia ceny wywoławczej na w/w nieruchomość w mającym się odbyć drugim przetargu ustnym nieograniczonym na w/w nieruchomość.
Głos w tej sprawie zabrał Pan Wójt Gminy powiedział iż zaproponował obniżkę o 10 % wartości tej nieruchomości , dlatego gdyż jest to duża działka , zabudowana atrakcyjnie usytuowana i nie można jej sprzedać po niższej mniej korzystnej cenie dla Gminy.
Uwag do projektu uchwały radni nie wnieśli , w wyniku głosowania / 14 za / uchwała została podjęta jednogłośnie.

Do pkt. 7 i 8 porządku obrad

Sprawy różne :
- dyskusja nad kolejnością inwestycji drogowych.

Głos zabrał Wójt Gminy powiedział iż w planie budżetu gminy na 2004 rok są zapisane następujące inwestycje drogowe :
- położenie dywanika asfaltowego na drodze w Chylinie do figurki / inwestycja podjęta z uwagi na to ,że w 2004 roku likwidowana jest szkoła filialna w Chylinie/.
- położenie asfaltu na ulicy Słowackiego w Małej Wsi
- budowa drogi Zakrzewo – Podgórze długości około 2700m wraz ze Starostwem Powiatowym , będzie to budowa finansowana z kredytu.
Remonty bieżące dróg gminnych tj nawożenie żwirem jest zaplanowane w budżecie Gminy.
Rady Pan Janczarek Jerzy przypomniał że gdy były przekształcane szkoły w Chylinie i Gałkach mówiło się że w zamian będą remontowane drogi.
Wójt Gminy powiedział że ważna jest droga relacji Chylin – Niździn , ale jest to droga powiatowa i należałoby rozmawiać ze Starostwem , ważna jest również droga od remizy w Orszymowie do Rębowa , dokończenie drogi od Arciszewa do Orszymowa , można by było położyć również asfalt od Lasocina do Dzierżanowa – są to wszystkie drogi po których poruszają się autobusy szkolne .
Radny Pan Ryszard Królikowski proponuje dokończyć inwestycje wodociągowe , a następnie zająć się inwestycjami drogowymi.

Wójt Gminy odczytał pismo Krajowej Spółki Cukrowej dotyczące konsultacji w ramach procesu restrukturyzacji KSC S.A.
W br. Krajowa Spółka Cukrowa została poddana procesowi inkorporacji , w wyniku którego został utworzony największy polski koncern branżowy.
Koncern ten przygotowywując się do funkcjonowania na rynku europejskim opracował plan restrukturyzacji który zakłada poza realizacją działań według określonych kryteriów – etapowość prac restrukturyzacyjnych . Przyjęte w „Planie ..” kryteria stanowić mają podstawę do wyznaczenia cukrowni wiodących , a następnie wskazanie kolejności wyłączenia z produkcji podstawowej pozostałych cukrowni z jednoczesnym opracowaniem form funkcjonowania alternatywnego.
W związku z zaistniała sytuacją na rynku cukrowniczym Rada Gminy postanowiła jednogłośnie / w głosowaniu 14 za/ wystosować następujące pismo do KRS S.A. w Toruniu :
„ W ustosunkowaniu do nadesłanego Planu restrukturyzacji” zwanego „Koncentracją Podmiotową” Rada Gminy Mała Wieś obserwując sytuację przemysłu cukrowniczego w ostatnich latach a szczególnie w ostatnich miesiącach , że to co zaistniało do tej pory w polskim przemyśle cukrowniczym wywołuje zdumienie i dezaprobatę . Istniejący stan rzeczy oraz rysująca się perspektywa nasuwa wątpliwości czy interes gospodarki narodowej jest właściwie traktowany przez odpowiedzialnie podmiotowo władze wszystkich szczebli.
Wolny rynek i uwarunkowania ekonomiczne przesądzają o zachowaniach decydentów z kręgu biznesu i gospodarki . Jednak likwidacja tych stosunkowo małych zakładów pracy bez żadnej alternatywy dla społeczności lokalnych jest prawdziwym dramatem. Również skutki ekonomiczne dla gminy są jednoznacznie negatywne. Nie należy więc oczekiwać akceptacji władz samorządowych dla proponowanych zamierzeń szczególnie wówczas gdy kwestia rentowności zakładu jest wręcz pomijana.”

Następnie Wójt Gminy przedstawił pismo Stowarzyszenia Pomocy Bliżej Siebie w związku z zamiarem likwidacji szkoły filialnej w Chylinie.
Stowarzyszenie zwróciło się z prośbą o wsparcie w postaci nieodpłatnego przekazania w użytkowanie budynku po szkole oraz pomoc w przygotowaniu projektu i kosztorysu adaptacji tego budynku na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Wójt Gminy poinformował radnych , że w budżecie gminy jest przeznaczone 100 tys. złotych na budowę budynku mieszkalnego socjalnego i w związku z tym Wójt zwrócił się do radnych aby radni się zastanowili i podpowiedzieli gdzie ewentualnie na terenie gminy można taki budynek wybudować tj w Głowczynie , Orszymowie , Lasocinie , Nakwasinie , Dzierżanowie . Wójt odpowiedzi oczekuje na następnej Sesji w trakcie omawiania budżetu Gminy.

Pan Roman Grzelak poinformował zebranych , że Państwo Strzemieczni zam. w Domu Nauczyciela w Małej Wsi ul. Kochanowskiego nie wyrazili chęci zakupu segmentu budynku mieszkalnego za cenę uchwaloną przez Radę Gminy i w związku z tym Rada Gminy powinna podjąć decyzję o zawieszeniu realizacji sprzedaży tego segmentu budynku mieszkalnego w Małej Wsi ul. Kochanowskiego .
Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski poddał pod głosowanie powyższy wniosek , w głosowaniu / 14 za / Rada Gminy podjęła decyzję o zawieszeniu realizacji procedury sprzedaży jednego segmentu budynku mieszkalnego w Małej Wsi ul. Płońska.


Do pkt. 9 porządku obrad

Przewodniczący Rady Gminy Pan Ryszard Gankowski złożył wszystkim zebranym życzenia wszelkiej pomyślności w nadchodzącym roku 2004 , do życzeń dołączył się również Pan Wójt Gminy.
Przewodniczący Rady Gminy podziękował radnym , sołtysom oraz wszystkim przybyłym za udział w obradach i zamknął obrady X Sesji Rady Gminy Mała Wieś.
Czas trwania obrad 12:00 - 14:30
Protokółowała W. Dębska
Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Administrator
  • Data udostępnienia w BIP: 2006-05-11 12:35:08
  • Informacja zaktualizowana przez: Administrator
  • Data ostatniej aktualizacji: 2006-05-11 12:35:08
  • Liczba odsłon: 7101
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7295435]

przewiń do góry