Unieważniam nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach z dnia 14.06.2016 roku z przyczyn organizacyjnych Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach.

Kierownik ŚDS w Starych Święcicach

Mira Melnyczuk

16.06.2016r


Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze Głównego Księgowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Starych Święcicach.

1. Stanowisko pracy: Główny Księgowy   w Środowiskowym Domu Samopomocy w Starych Święcicach 22, 09 – 460 Mała Wieś.
W wymiarze 1/3 etatu  
2. Niezbędne wymagania od kandydata:

1.     obywatelstwo polskie,

2.     pełna zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,

3.     nie był prawomocnie skazany za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnemu, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

4.     nieposzlakowana opinia,

5.     stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,

6.     spełnienie jednego z poniższych warunków:
- ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3 –letniej praktyki w księgowości,
 
- ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły ekonomicznej i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
 
- wpis do rejestru biegłych rewidentów,
 
- posiadanie certyfikatu księgowego uprawniającego do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.