Mała Wieś, dn. 15.06.2012r.

OŚ 6220/3/12

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wszczęciu postępowania

 

 

 

Na podstawie art. 61 § 4. ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z 2000r. poz. 1071 z póź. zm.)

zawiadamiam

  że na wniosek z dnia 29.05.2012r. złożony przez Pana Jakuba Magnuszewskiego

zostało wszczęte postępowanie

administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Wydobywaniu metodą odkrywkową kopaliny (kruszywa naturalnego – piasku ze żwirem) ze złoża, zlokalizowanego na fragmencie dwóch nieruchomości gruntowych o numerach ewidencyjnych: 418/2 i 418/4, położonych w miejscowości Chylin (gm. Mała Wieś, pow. płocki, woj. mazowieckie)

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14   czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 poz. 1071 z 2000r. z późn. zm) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udziału w każdym stadium postępowania.

            W związku z tym w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego pisma strony mogą zapoznać się z dokumentami, uzyskać wyjaśnienia w sprawie, składać wnioski i zastrzeżenia w Urzędzie Gminy Mała Wieś pok. nr 4 w godzinach urzędowania.

 

 

Powyższe zawiadomienie umieszczono:

- na tablicy ogłoszeń

- na stronie BIP

 

Otrzymują:

- strony postępowania

Informacje o dokumencie:
  • Informację wprowawdził(a) do BIP: Marciniak Elżbieta
  • Data udostępnienia w BIP: 2012-06-18 12:15:40
  • Informacja zaktualizowana przez: Marciniak Elżbieta
  • Data ostatniej aktualizacji: 2012-06-18 12:16:24
  • Liczba odsłon: 6434
  • Historia dokumentu:

[Liczba odsłon: 7125562]

przewiń do góry